Architekt Miasta podaje do wiadomości:

W związku ze zmianą ustawy - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 80 poz. 718, z dnia 27.03.2003 r. art. 80 pkt I, art. 82a /zadania administracji architektoniczno-budowlanej z dniem 1.01.2004 r. ...

W związku ze zmianą ustawy - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 80 poz. 718, z dnia 27.03.2003 r. art. 80 pkt I, art. 82a /zadania administracji architektoniczno-budowlanej z dniem 1.01.2004 r. zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Wadowicach /pozwolenia na budowę, zgłoszenia itp./ W tut. Urzędzie pok. nr 3 /parter/ funkcjonuje delegatura Starostwa Powiatowego, wykonująca w/w zadania. Do zadań Urzędu Miasta i Gminy pozostało, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z dnia 27.03.2003r./kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie tut. Urząd jest w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w którym będzie ustalone przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Termin wykonania 30.06.2004 r. Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria Zebrz. utracił ważność 31.12.2003 r. Do czasu uchwalenia nowego planu tut. Urząd, referat architektury będzie wydawał decyzje, przy czym: - dla lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalona zostanie decyzja o lokalizacji inwestycji - dla sposobu zagospodarowania terenu i podanie warunków zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, referat architektury dla projektowanych inwestycji będzie wydawał wypisy i wyrysy z obowiązującego planu.

info: UM - mgr inż. arch. Barabara Janewska