Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [22-25.01.2019]

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2019 r.

BR.0012.1.2019

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań dotyczących zmian kategorii dróg zlokalizowanych w ciągach przejazdów drogowo kolejowych linii 117 i 97 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska (projekt stanowiska zostanie przekazany na posiedzeniu Komisji).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia terminu i trybu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zarządzonych na dzień ..…..
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego opracowania przez Komisje Rady Miejskiej dokumentów związanych z ich kompetencjami.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie przez Radę Miejską uchwały o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na działce 3568/16 w Stanisławiu Dolnym.
 12. Informacja do projektów planów finansowych jednostek oświatowych na 2019 rok oraz informacja dotycząca żywienia w szkołach.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
 15. Informacje dotyczące zadań w zakresie:
  • Inwestycji,
  • Drogownictwa,
  • Nieruchomości Gminy,
  • Pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • Ekologii,
  • Polityki senioralnej i prorodzinnej.
 16. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz. posiedzenia

Miejsce posiedzenia

1.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

22.01.2019 r.
godz.8:30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

23.01.2019 r.
godz.8:30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

25.01.2019 r.
godz.9:00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4