III Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [28.12.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.12.2018 r.

BR. 0002.3.2018

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie dożywania na lata 2019-2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 16. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 17. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

DO POBRANIA
projekty_03_18.zip (zip, 24,386.44KB)