Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [17-19.12.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2018 r.

BR.0012.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie dożywania na lata 2019-2023”.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 12. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz. posiedzenia

Miejsce posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

17.12.2018r. godz.8,30

Budynek „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

18.12.2018r. godz.8,30

Budynek „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

19.12.2018r. godz.11,00

Budynek „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4