Email Drukuj PDF

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie GminyKalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[10.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[11.10.2018] Informacja dotycząca przetargu

[16.11.2018] Informacja z otwarcia ofert

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441486-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2018/S 195-441486

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.20.2018
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska
34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Mirosław Nowak
Tel.: +48 338766700 / 338766004
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 338766301
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie GminyKalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.20.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadówkomunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie iprowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmujew szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych orazniezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnejzbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów d)wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi SystemuGospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowychwśród właścicieli nieruch. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 doUmowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200
90511300
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
II.2.4) Opis zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz: 1.1. Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów z folii polietylenowej LDPE,półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów., po raz pierwszy oraz do ich sukcesywnego dostarczania na wymianę po każdorazowym odbiorze z nieruchomości.Ilość dostarczanych worków powinna być tak dobrana do danej nieruchomości, aby zapewnić odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników: 1) niebieski – papier i tektura, 2) zielony – szkło,3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 4) brązowy – odpady zielone. 1.2.Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów. 1.3. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ulotek promujących segregację oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 1.4. Wykonywanie sprawozdawczości. 1.5. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych dla dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach. 1.6. Utworzenie i prowadzenie PunktuSelektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość funkcjonowania Punktu SelektywnejZbiórki Odpadów Komunalnych. Dla sprawdzenia gotowości funkcjonowania PSZOK zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego wizja w terenie i spisany zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest, do czasu zorganizowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzenie i obsługę Mobilnego PunktuSelektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (maksymalnie jeden miesiąc), o zakresie działania jak punkt stacjonarny, na podanych wyżej zasadach. 2. Przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekażeWykonawcy listę nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz liczbę osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. 3. Rodzaje i kody odpadów komunalnych: Zmieszane odpady komunalne 20 03 01; Szkło i opakowania ze szkła 20 01 02, 15 01 07; Papier i tektura i opakowania z papieru i tektury 20 01 01, 15 01 01; Metale i opakowania z metali 20 01 40, 15 01 04; Tworzywa sztuczne,opakowania z tworzyw sztucznych 20 01 39, 15 01 02; Opakowania wielomateriałowe 15 01 05; Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06; Odpady zielone 20 02 01, 20 03 02; Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół 20 01 99; Odpady wielkogabarytowe 20 03 07; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36; Zużyte opony 16 01 03; Odpady poremontowe, w tym gruz 17 01 01, 17 0102, 17 01 07, 17 09 04. 4. Dane dot. zamówienia: Liczba budynków mieszkalnych, w których są zameldowani mieszkańcy wynosi około 5 479, z czego ok. 4 436 na terenach wiejskich oraz ok. 1 204 na terenie miastaKalwarii Zebrzydowskiej. (stan na dzień 24.9.2018 r.) 5. Pozostałe dane: a) Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych – ok. 4 500 Mg: szac. ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Z. wynosić będzie ok. 3 500 Mg -szac. ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Z. wynosić będzie ok. 1 000 Mg.
b) Szacowana ilość worków, które Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ok. 500 000 szt.
c) Szacowana ilość kompletów pojemników na odpady segregowane, które Wykonawca dostarczy wskazanym przez Zamawiającego właścicielom nieruchomości ok. 80. 6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dot. zamówienia zostały zawarte w SIWZ wraz z zał.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył powtórzenia tych samych usług, które są przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Liczba osób zameldowanych w gminie Kalwaria Z. na dzień 24.9.2018 r. wynosiła 19 888. 2. Gmina liczy13 sołectw: Brody, Zebrzydowice, Zebrzydowice – Bieńkowice, Przytkowice, Barwałd Górny, Barwałd Średni,Stanisław Dolny, Stanisław Dolny – Dolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, Bugaj oraz miasto Kalwaria Z. 3. Powierzchnia Gminy: 75,32 km2. 4. Długość dróg publ. ok. 170 km.

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:30

(...)


DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 171.75KB)
Pobierz plik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 9,893.43KB)
Edytowalna wersja formularza JEDZ (doc, 185.50KB)
Załączniki nr 1-6 do SIWZ (zip, 12,225.27KB) (aktualizacja 11.10.2018)

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr 2018/S 195-441486 w dniu 10.10.2018 r. na zamówienie pn. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza wzór formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) wskazujący miejsce, w którym należy zamieścić hasło dostępu do zaszyfrowanego pliku Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisaną w pkt. V ppkt. 5.2.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Kalwaria Zebrzydowska, 16.11.2018 r.

ZP.271.20.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 195-441486 w dniu 10.10.2018 r. na zamówienie pn.

„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających
na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 222 356,35 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert została złożona 1 oferta.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena za 1 Mg odpadów komunalnych
(zł brutto)

Łączna maksymalna cena wykonania zamówienia (zł brutto)

Termin wykonania

Wysokość kary umownej

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000 m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o. o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

624,24

2 809 080,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

5 000,00

TAK

TAK

6

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ