Biuletyn Informacyjny

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,

Przekazuję w Państwa ręce Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Publikacja ta jest podsumowaniem kadencji 2014-2018, zawiera opisy najważniejszych inwestycji i przedsięwzięć, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich czterech lat.

Jednakże wszystkie wymienienie w Biuletynie inicjatywy nie byłyby możliwe, gdyby nie dobra współpraca międzyludzka, oparta na szacunku, zrozumieniu i dialogu. Dlatego też szanowni Mieszkańcy, w tym miejscu chciałem każdemu z osobna podziękować i uścisnąć dłoń.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób i instytucji. Chcę podziękować wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, za wsparcie inicjatyw, dobre rady, a także cenne uwagi. Za podpowiedzi dziękuję sołtysom, członkom rad sołeckich, przewodniczącym i członkom Zarządów Osiedli. Za zaangażowanie dziękuję pracownikom Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także pozostałym instytucjom gminnym. Składam podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom gminnych szkół, a także Ośrodkowi Administracyjnemu Szkół Samorządowych za koordynowanie prac w zakresie oświaty. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wspólnie wiele dobrych przedsięwzięć, wystarczy tylko wspomnieć inwestycje w sieć gminnych przedszkoli.

Dziękuję również druhom z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, doskonale wiem, że macierzyste jednostki traktujecie jak drugi dom, dlatego też wspieraliśmy Was inwestując w sprzęt strażacki. Duże słowa uznania należą się również społecznikom skupionym w klubach sportowych, dostrzegając Wasze potrzeby inwestowaliśmy w bazę sportową. Za misję niesienia pomocy dziękuję kierownictwu i pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej – dzięki wzajemnemu zaufaniu mogliśmy zrealizować ambitne projekty, np. zakup rentgenu, czy utrzymanie nocnych dyżurów.

Za realizację przedsięwzięć kulturalnych dziękuję Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bibliotece Publicznej. Nie sposób docenić ogromu pracy kierownictwa i pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za realizację projektu budowy kanalizacji w mieście oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za koordynację programu „500+”.

Pragnę także podziękować Radzie Lokalnych Przedsiębiorców oraz wszystkim organizacjom rzemieślniczym i pozarządowym, za dobre rady i rekomendacje przy różnego rodzaju projektach oraz inicjatywach.

Słowa szacunku pragnę przekazać również instytucjom powiatowym, wojewódzkim i rządowym, dzięki dobrej współpracy zrealizowaliśmy ważne zadania drogowe, czy oświatowe, np. budowę sali sportowej w Stanisławiu Dolnym, czy inwestycje podnoszące bezpieczeństwo na drogach. Faktem jest, że ostatnie cztery lata były rekordowe jak chodzi o inwestycje w drogownictwie.

Szanowni Mieszkańcy, proszę poświęćcie kilka chwil na lekturę, żeby zapoznać się ze sfinalizowanymi przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska inwestycjami i przedsięwzięciami w latach 2014-2018. Chcę jeszcze raz podkreślić, że były one realizowane przede wszystkim z myślą o Was, drodzy Mieszkańcy!

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
dr hab. inż. Augustyn Ormanty

 

Pobierz - Biuletyn Informacyjny Gminy Kalwaria Zebrzydowska


 

 

Inwestujemy w przedszkola – dzieci to najlepsza inwestycja

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w latach 2015-2018 systematycznie inwestowała w rozbudowę sieci przedszkoli.  Odnowiono i oddano do użytku oddziały wychowania przedszkolnego w  Barwałdzie Górnym, Zarzycach Wielkich, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim.

W ostatnich latach priorytetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska  była systematyczna rozbudowa sieci przedszkoli i stwarzanie najmłodszym mieszkańcom  najlepszych warunków do rozwoju. Obecnie na terenie Gminy  funkcjonują: przedszkola – 23 oddziały, do których uczęszcza – 469 dzieci, oraz 9 oddziałów przedszkolnych „0”, z których korzysta 202 uczniów, łącznie z opieki korzysta 671 dzieci. Te liczby najlepiej pokazują jak trafną decyzją  była inwestycja w rozbudowę przedszkoli na terenie gminy.

Warto przypomnieć, że tylko w 2017 r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska zainwestowała  1  807 000 zł w remonty, przebudowę i budowę nowych oddziałów przedszkolnych. Tak duże remonty były możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dofinansowanie wyniosło  1 097 068,22 zł.

 

Z myślą o kierowcach i pieszych  - dbamy o bezpieczeństwo na drogach

Lata 2015-2018 były rekordowe jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to bez wątpienia powód do radości. Na budowę, remonty, modernizację odcinków dróg i chodników wydatkowano aż 13 mln 281 tys. zł  z czego 4 mln 372 tys. zł to środki pozyskane z zewnątrz.

Dokonano modernizacji na najbardziej newralgicznym skrzyżowaniu w gminie, czyli skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Teraz ruch w tym miejscu  jest płynny i bezkolizyjny. Warto dodać, że od początku kadencji Burmistrz Miasta  Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty zabiegał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie o wypracowanie rozwiązań zmierzających do poprawy warunków komunikacji na wspomnianym skrzyżowaniu, w 2017 roku te zabiegi znalazły szczęśliwy finał.

W 2016 roku z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dotację  w wysokości 2 792 000 zł  na budowę dróg gminnych. Dzięki tym środkom przebudowane  zostały  drogi w Kalwarii Zebrzydowskiej, Brodach, Zebrzydowicach, Leńczach i Podolanach na łączną kwotę 4 mln 672 tys. zł. Burmistrz Augustyn Ormanty z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promesę w kwocie 571 tys. 850 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dzięki pozyskanym środkom zostanie przebudowana droga gminna – ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej na długości 561 metrów. Łączna wartość prac wyniesie 729 990 zł.

 

Ustabilizowaliśmy budżet

Spłaciliśmy 4 572 000 zł kredytów. Nie zaciągaliśmy kolejnych zobowiązań finansowych. Gmina odnotowała awans w rankingach. Pozyskaliśmy 13  mln 559 tys. zł. środków z zewnątrz.

W latach 2015-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie zaciągała pożyczek na zadania inwestycyjne. Gmina systematycznie spłaca kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014. W czasie minionej kadencji 2015-2018 spłaciliśmy łącznie 4 572 000 zł, nie obciążając gminy kolejnymi zobowiązaniami. Ustabilizowanie budżetu wpłynęło na poprawę kondycji finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska, co przełożyło się na znaczny wzrost w rankingach małopolskich gmin. Według rankingu gmin Małopolski  przeprowadzonego przez MISTIA Gmina Kalwaria Zebrzydowska awansowała z 63 miejsca, jakie zajmowała w 2014 roku, na pozycję 39 w 2017 r. Kalwaria Zebrzydowska, jako gmina miejsko-wiejska uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Warto zaznaczyć, że na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Kalwarię Zebrzydowską. Pozyskaliśmy 13  mln 559 tys. zł. środków z zewnątrz.

 

Zapewniamy dobrą opiekę medyczną

Kalwaryjski Ośrodek Zdrowia w czasie ostatnich 4 lat może mówić  o dobrej passie, a szczególnie ostatnie miesiące są imponujące.

W 2017 r. udało się utrzymać nocne i świąteczne dyżury, to bezsprzecznie najważniejsza informacja dla mieszkańców korzystających z kalwaryjskiej służby zdrowia. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku, w efekcie proponowanych zmian przez NFZ, istniało realne zagrożenie funkcjonowania w Ośrodku Zdrowia nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich. Dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego oraz kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostały bez zmian, a opiekę nad mieszkańcami nadal sprawuje Samodzielny Publiczny ZOZ, przy al. Jana Pawła II 7. Ośrodek Zdrowia uzyskał też dofinansowanie w kwocie 500 000 zł. Został zakupiony niezwykle potrzebny aparat RTG, a także aparat OCT dla Poradni Okulistycznej, wartość zakupów służących bezpośrednio pacjentom wyniosła 723 000 zł.  Budynek zmienił się też nie do poznania, wykonano jego termomodernizację, wybudowano także parking.

 

 

Otrzymaliśmy ogromną dotację na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

W sierpniu 2017 r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. otrzymał  dotację w wysokości   8 576 779 zł na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska, szacunkowa wartość projektu wyniesie 15  817  854 zł.

Bez wątpienia  będzie to największa inwestycja w najbliższych latach na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej, a prace trwać będą do 2021 r.  Umowę dotacji na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego i Prezes MZWiK Sp. z o. o Bożeny Mróz-Tumidajskiej przekazał członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec. Otrzymane wsparcie finansowe z funduszy unijnych pozwoli zrealizować w Gminie Kalwaria Zebrzydowska kolejny etap prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I".  Docelowo, na terenie aglomeracji ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych korzystać będzie 2 754 mieszkańców. Dla pozostałych ok. 3% przewidziane są alternatywne rozwiązania, takie jak szczelne zbiorniki bezodpływowe czy też przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonana zostanie  budowa 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowa 3 pompowni sieciowych oraz budowa 4,8 km sieci wodociągowej wykonywanej równolegle z budową sieci kanalizacyjnej.

 

Prowadzimy działania proekologiczne

W latach 2015-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska pomogła zmodernizować mieszkańcom 194 nieekologiczne kotłownie. Zamontowanych został 76 kotłów gazowych, 117 na ekogroszek według normy ekoprojektu oraz 1 na pellet.  Łączna wartość zadania wyniosła 1 mln 446 tys. zł, na ten cel pozyskano 755 tys. zł środków z zewnątrz. Przystąpiliśmy  do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego. Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ), uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy. Urządzenia pomiarowe umieszczono na budynkach gminnych szkół. Wspieramy i udzielamy dofinansowania  przydomowych oczyszczalni ścieków – szczególnie na terenach wiejskich, gdzie z uwagi na konfigurację terenu oraz duże rozproszenie niemożliwym jest budowanie kanalizacji.

 

Strażacy ochotnicy coraz lepiej wyposażeni

Systematycznie inwestujemy w poprawę wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Remizy OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Górnym zyskały nowy wygląd. Zostały zakupione wozy strażackie dla OSP Bugaj, OSP Leńcze, OSP Brody,  OSP Stanisław Dolny.

Lata 2015-2018 były bardzo dobre dla druhów z ochotniczych straży pożarnych. W remizach OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Leńcze, OSP Zarzyce Wielkie, OSP Zebrzydowice wymieniono stare i nieekologioczne piece na nowoczesne piece gazowe i na biomasę, w ten też sposób druhowie dali  przykład mieszkańcom jak dbać o czyste powietrze. Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – plecaki i torby ratownicze PSP R1 z szynami, kamerą oraz deską ortopedyczną trafiły do jednostek: OSP Bugaj, OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Zarzyce Wielkie. W ręce strażaków z Bugaja oraz Leńcz trafiły również defibrylatory AED. Dodatkowo strażacy  z OSP w Stanisławiu Dolnym i OSP  w Zarzycach Wielkich w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2017” otrzymali między innymi defibrylator, odzież ochronną do działań bojowych, deskę ortopedyczną, druhom sfinansowano także kurs na prawo jazdy kategorii C.

 

Stawiamy na sport

W ostatnich latach systematycznie inwestujemy w bazę sportową, każdego roku przekazujemy środki finansowe na wsparcie sportu dzieci i młodzieży. Jesteśmy dumni, że z naszej Gminy wywodzą się Mistrzowie Polski i Europy.

W ostatnich latach poprawiliśmy infrastrukturę sportową Pawilonu Sportowego „Stanisławianka”, obiektów „Sokoła” Przytkowice, LKS „Leńcze.  Dokonaliśmy gruntownego remontu przyziemia Pawilonu Sportowego „Kalwarianka”, gdzie dokonano   przebudowy  kotłowni, pralni, pomieszczeń magazynowych, wymieniona została  instalacja  elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna, a także instalacja centralnego ogrzewania. Zakupiono wyposażenie: pralkę automatyczną przemysłową i suszarkę. Dzięki przeprowadzonym remontom w obiekcie znajdują się 4 szatnie, każda z nich z osobnym natryskiem, jest też odnowa biologiczna oraz sauna.

 

 

 

Wisła Kraków pokochała Kalwarię Zebrzydowską

Na przestrzeni czterech ostatnich lat Wisła Kraków czterokrotnie gościła w Kalwarii Zebrzydowskiej. Może zastanawiać co sprawia, że Wisła tak bardzo lubi tutaj przyjeżdżać?Składa się na to wiele czynników, a jest to bez wątpienia doskonale przygotowana murawa, wierni kibice, wyjątkowy klimat, a w tym roku piłkarze mieli do dyspozycji odnowione szatnie MKS Kalwarianki.

Przyjazd Wisły do Kalwarii Zebrzydowskiej za każdym razem jest piłkarskim świętem w Kalwarii. Za każdym razem na stadionie Kalwarianki panowała wspaniała atmosfera, trybuny za każdym razem szczelnie się wypełniały, a mecze sparingowe obserwowało około 1500 kibiców. W ostatnich latach Wisła Kraków rozegrała sparingi na stadionie Kalwarianki z MSK Zilina, a także z Banikiem Ostrava i miejscową drużyną MKS Kalwarianka i Puszczą Niepołomice. Wspieramy spotkania rozgrywane w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed meczem w 2016 zawodników obu drużyn przywitało hasło „Kalwaria Zebrzydowska... miejsce, które pokochasz”, które okazało się prorocze.

 

Świętowaliśmy Jubileusz 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej

2017 był  wyjątkowym czasem dla Kalwarii Zebrzydowskiej, był  to czas w którym obchodziliśmy  Jubileusz 400-lecia lokacji miasta. Ta wyjątkowa uroczystość pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyła się w dniach od 18 do 25 czerwca.

W dniach 24-25 czerwca  Kalwaria Zebrzydowska hucznie świętowała 400-lecie miasta. 25 czerwca ponad 3 tysiące osób zgromadziło się na plenerowym koncercie Margaret oraz występie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. W tym dniu miała również miejsce Gala Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej. Wielkim wydarzeniem było przekazanie miastu  medalu Polonia Minor.  W ramach  Jubileuszu 400-lecia przygotowano  min. 10 minutowy film zrealizowany przez TVP Kraków, wybity został  okolicznościowy medal z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego, wzorowany na oryginale z 1601 roku, a także album „Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia”, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Wydaliśmy 1700 egzemplarzy, które trafiły do mieszkańców Gminy.