XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [27.09.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.09.2018 r.

BR. 0002.8.2018

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz.1562).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 2135/2 i 2135/5 stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 1244/9 położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/374/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/375/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/380/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/377/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/415/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/378/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/381/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/382/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/383/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 25. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 29. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 30. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 73,367.40KB)