Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [17-19.09.2018]

Kalwaria Zebrzydowska, 11.09.2018 r.

BR.0012.5.2018

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz.1562).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 2135/2 i 2135/5 stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 1244/9 położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/380/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/415/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/378/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/381/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/382/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/383/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 21. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 25. Zapoznanie się i dyskusja w sprawie wariantowych koncepcji utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i basenu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 26. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce

Posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

17.09.2018 r.
godz.12,30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

18.09.2018 r.
godz.8,30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

19.09.2018 r.
godz.13,00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4