Email Drukuj PDF

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań

[07.08.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[13.09.2018] Informacja z otwarcia ofert

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344646-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2018/S 150-344646

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska
34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Michał Orkisz
Tel.: +48 338766700 / 334721010
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 338766301
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: ZP.271.14.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
90620000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany, Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w SIWZ wraz z załącznikami.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 11:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 358.70KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 9,986.95KB)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ (zip, 2,814.87KB)
Zał. nr 8 do SIWZ (formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) (doc, 186.00KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.09.2018 r.

ZP.271.14.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 150-344646 w dniu 07.08.2018 r. na zamówienie pn.

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny: 92 300,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta)

Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni: 134 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące)

Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody: 100 300,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy trzysta)

Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj: 53 800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset)

Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze: 204 300,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące trzysta)

Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany: 37 700,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset)

Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice: 154 600,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset)

Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki: 71 400,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta)

Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany: 25 400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta)

Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe: 31 100,00 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sto)

Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie: 78 900,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset)

Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice: 105 500,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy pięćset)

Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice: 17 900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset)

Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska: 239 700,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Zaproponowana kara umowna

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

AGRO-KOM
Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

7

162 486,00

1 000 zł

od 01.11.2018 r.

do 31.03.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9

23 776,20

2.

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

5

199 614,51

500 zł

od 01.11.2018 r.

do 31.03.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6

36 797,11

10

30 336,23

11

63 317,21

3.

MARKO Usługi rolnicze i transportowe
Marcin Kosek
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

64 595,75

900 zł

od 01.11.2018 r.

do 31.03.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9

26 103,50

13

19 545,75

4.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Spółka z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3

118 431,18

500 zł

od 01.11.2018 r.

do 31.03.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4

56 328,48

12

134 266,68

14

271 489,32

5.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

1

101 168,19

1 000 zł

od 01.11.2018 r.

do 31.03.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

152 167,68

8

81 050,22

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.