Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [30.07.2018]

Kalwaria Zebrzydowska, 23.07.2018 r.

BR.0012.4.2018

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
  8. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

30.07.2018r.
godz.9,00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

30.07.2018r.
godz.11,00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

30.07.2018r.
godz.14,00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4