Wyrównaj swoje szanse!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

W ramach projektu przeprowadzono w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia z programowania dla klas szkoły podstawowej, szkolenia dla nauczycieli (w zakresie grafiki komputerowej i metod pracy z uczniem) oraz zakupione zostało wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich.

Przyznane dofinansowanie: 725.260,31 zł

Wartość projektu: 763.851,56 zł