XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [28.06.2018]

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.06.2018 r.

BR. 0002.5.2018

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2017 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2018/2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 385/2 położonej w Podolanach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 381/1 i 381/2 położonych w Podolanach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2272/11 i 3198 położonych w Brodach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikom wieczystym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2179/3 i 2180/1 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej od osób fizycznych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie usytuowania pomnika z tablicą „Obelisk upamiętniający 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości” oraz budowę „Krzyża Upamiętniającego Dawny Kościół Parafialny” w miejscowości Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 34. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 35. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 29,883.01KB)