Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - kolejne

[08.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[22.06.2018] Pytania i odpowiedzi

[26.06.2018] Informacja z otwarcia ofert

[09.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie nr 570005-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: ZP.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres: - splantowanie części terenu przewidzianego pod inwestycję, - wykonanie płyty żelbetowej wraz z przeszkodami skateparku, - utwardzenie terenu w formie ciągów pieszych, - montaż lamp hybrydowych oświetlenia skateparku. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na swój koszt. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projektach budowlanych, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty konstrukcyjno-budowlane. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-26, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)(pdf, 492.28KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(pdf, 7,102.43KB)
Załączniki do SIWZ(zip, 35,927.37KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.06.2018 r.

ZP.271.10.2018

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 570005-N-2018 w dniu 08.06.2018 r. na zamówienie pn. Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że uzna spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane lub drogowe o wartości robót minimum 250 000,00 zł brutto każda robota budowlana.

Informujemy, że skatepark betonowy monolityczny to specjalistyczna i trudna do wykonania budowla inżynieryjna wymagająca odpowiedniego sprzętu, ludzi oraz dużego doświadczenia. Nie jest to robota ogólnobudowlana. Przy budowie używa się między innymi maszyny do torkretowania jak np. w tunelach drogowych. Mało tego, narzucony beton trzeba zatrzeć na gładko – czym różni się to od robót w tunelach. To bardzo skomplikowany proces wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Kółka deskorolek mają średnicę koło 50mm, są twarde i małe co za tym idzie każda nierówność oraz źle wykonana nawierzchnia mogą spowodować wypadek. W budownictwie ogólnym różnica nawet kilku centymetrów może nie mieć dużego wpływu na obiekt. W przypadku skateparku kilka milimetrów może sprawić, że przeszkoda nie będzie nadawała się do jazdy. Biorąc pod uwagę wymagania zamawiającego odnośnie wiedzy i doświadczenia, na obecną chwilę postępowanie może wygrać firma która nigdy nie wykonała specjalistycznego obiektu inżynieryjnego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, jakim jest skatepark, zrobiła natomiast, np. fundamenty, ułożyła kostkę brukową, lub wykonała drogę etc. Nie są to tożsame prace ze skateparkiem i nie gwarantują jego dobrego wykonania. Obecnie Urzędy nie „otwierają” tak bardzo dostępu do tego typu zamówień, ponieważ przed laty przy takich zapisach wykonano wiele skateparków nie nadających się do jazdy, jak np. skatepark w Tychach, który trzeba było zaraz po wybudowaniu zburzyć i zrobić od nowa, ponieważ wykonawca nie zrobił go należycie i nie mógł przejść odbioru.

Zdajemy sobie spraw e, że sytuacja na rynku z wykonawcami jest obecnie trudna, jednak biorąc pod uwagę nowe wytyczne dotyczące zamówień publicznych, wydaje się, że stawiają one na jakość. Nowe zapisy mają obejmować liczenie kosztów użytkowania poprawnie wykonywanego obiektu budowlanego nie tylko po cenie zakupu, ale jego użytkowania w okresie 10lat. Już teraz znaczącym kryterium oceny ofert może być doświadczenie firmy lub kierownika robót, zastosowano również kryterium rażąco niskiej ceny (gdyż niedoświadczone firmy mogą nie zdawać sobie sprawy przy składaniu oferty o faktycznych kosztach budowy).

Czy biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający zmieni kryteria spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na wykazanie np. dwóch skateparków betonowych monolitycznych o wartości robót minimum 250 000,00 zł brutto każda, wykonanych metodą torkretowania urządzeń, z ręcznym zatarciem betonu oraz dysponowania mobilną pompą do betonu przeznaczoną do torkretowania?

Pragniemy zaznaczyć, że naszym zdaniem jedyne tożsame prace ze skateparkiem to torkretowanie na mokro innych konstrukcji, betonem min C30/37 grubości min 15cm jedną warstwą, wraz z ręcznym zatarciem na gładko.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie nr 2. Czy zamawiający przy obecnym zapisie w SIWZ informującym, że uzna spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane lub drogowe o wartości robót minimum 250 000,00 zł brutto każda robota budowlana, dopuści zmianę technologi wykonania urządzeń skateparku z betonowej na asfaltową?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie, Zamawiający nie dopuści zmiany technologii wykonania urządzeń skateparku z betonowej na asfaltową.

 

Pytanie nr 3. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania skateparku według normy na skateparki, PN-EN 14974+A1?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać skatepark zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

 

Pytanie nr 4. Czy zamawiający będzie wymagał do odbioru dokumentu potwierdzającego, że wybudowany skatepark został wykonany zgodnie z PN-EN 14974+A1?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający będzie wymagał dokumenty do odbioru zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 5. Czy zamawiający odbierze przedmiot budowy jeżeli istotne z punktu widzenia użytkowania wady będą uniemożliwiały swobodną jazdę, np. łączenia nawierzchni betonowych z różnicą wysokości powyżej 3mm lub źle wykończone stalowe copingi wystające powyżej 12mm od nawierzchni jezdnej lub pozostające z nią na równo?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia zawierającego istotne z punktu widzenia użytkowania wady uniemożliwiające jazdę.

 

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2018 r.

ZP.271.10.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 570005-N-2018 w dniu 08.06.2018 r.

na zamówienie pn.

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

TECHRAMPS
Piotr Nowak
ul. Organki 2 
31-990 Kraków

821 407,47

30.10.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Usługowa
EKO-REM-BUD Jan Cabak
33-336 Łabowa 185

819 091,37

30.10.2018 r.

36 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

ALTRAMPS
Tomasz Brzozowski
ul. 1 Maja 59 A
32-540 Trzebinia

747 840,00

30.10.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.07.2018 r.

ZP.271.10.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 570005-N-2018 w dniu 08.06.2018 r.  na zamówienie pn. „Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska”zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 26.06.2018 r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska”. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty, których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 350 000,00 złotych.

W związku z powyższym wypełniona została przesłanka ustanowiona w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania.