Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn. "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[30.05.2018]

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 30.05.2018r.

ZPŚ.041.202.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn. "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.09.02.01-12-0390/17.

Do zakresu obowiązków koordynatora Projektu będzie należało:

- czuwanie nad sprawną i terminową realizacją poszczególnych etapów projektu,
- współpraca z osobami wyznaczonymi do realizacji poszczególnych etapów projektu oraz koordynowanie ich prac,
- kompletowanie dokumentów potwierdzających prawidłową realizację projektu,
- współpraca z Instytucją Zarządzającą RPOWM,
- udział w szkoleniach organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWM,
- przygotowywanie wniosków o płatność wraz z kompletem załączników do wniosku
- bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
- sporządzanie harmonogramów płatności
- obsługa wszystkich modułów systemu SL2014 w ramach przedmiotowego projektu
- przygotowywanie wystąpień do Instytucji Zarządzającej RPOWM między innymi o  wyrażanie zgody na zmiany w projekcie
- prowadzenie działań uświadamiających personel projektu na temat zasad równości szans i płci oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, propagowania ww. zasad we wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie.
- prowadzenia dokumentacji Projektu oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania umowy o dofinansowanie zgodnie z założonymi wskaźnikami
W cenie oferty należy uzgodnić udział w spotkaniach dotyczących realizacji projektu wraz z kosztami dojazdu.

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

od daty podpisania umowy (czerwiec 2018) do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy na poszczególne lata zostanie ustalony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i będzie stanowił załącznik do umowy.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia tj.

posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania/zarządzania min. 5 (pięcioma) projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej- prawidłowo zrealizowanymi i rozliczonymi, udokumentowanymi  zaświadczeniami lub referencjami wydanymi przez podmioty dla których Wykonawca realizował zadania,

b. Dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia: zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą doświadczenie w zakresie koordynowania/zarządzania min. 5 (pięcioma) projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej- prawidłowo zrealizowanymi i rozliczonymi, udokumentowanymi zaświadczeniami lub  referencjami wydanymi przez podmioty dla których wykonawca realizował zadania. Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum natomiast dysponowanie osobą  do realizacji zamówienia o doświadczeniu w koordynowaniu/zarządzaniu min. 5 (pięcioma) projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ilości większej niż pięć stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania  punktów w tym kryterium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru  Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

O udzielenie zamówienia  nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują wymaganą osobą do realizacji zamówienia.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

1) wykaz doświadczenia (zał. nr 2) – forma dokumentu oryginał, wraz z załączeniem dowodów określających czy świadczone usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dowody o których mowa wyżej należy również przedłożyć w celu udokumentowania doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu oferty.

2) oświadczenie, że między wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe (zał. nr 3)– forma dokumentu oryginał.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenia zawodowe wykazane w wykazie doświadczenia.

 

6. Inne istotne warunki realizacji zamówienia; postanowienia przyszłej umowy:

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku/faktury.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
2) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3) oferta musi być złożona w formie oryginału, czytelnie podpisana przez Wykonawcę,
4) każdy dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i poświadczony przez Wykonawcę
5) Informacje dotyczące ceny:

- wykonawca/oferent podaje dla oferowanej usługi cenę brutto. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
- podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić wysokość składek ubezpieczeniowych oraz podatku, koniecznych do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami ponoszonymi przez Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert i sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Oznaczenie Nazwa Kryterium Waga (%)
Max liczba punktów w kryterium:
1 KC Cena brutto 80%
2 KD Dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się według wzoru:
P= KC + KD
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium cena brutto
KG - liczba punktów uzyskanych za kryterium dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Sposób oceny ofert: kryterium - cena brutto
liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto obliczona będzie według wzoru:
KC = KCN / KCB x 80 (pkt.)
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
KCN - najniższa zaoferowana cena
KCB - cena oferty badanej
Kryterium cena brutto będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Sposób oceny ofert: dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia posiadającej doświadczenie z zakresu: koordynowania/zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej-prawidłowo zrealizowanymi
i rozliczonymi, udokumentowane zaświadczeniami i referencjami wydanymi przez podmioty dla których wykonawca realizował  zadania.

Za realizację:
5 projektów – wartość obligatoryjna decydująca o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 0 pkt.
6 projektów – 5 pkt
7 projektów – 10 pkt
8 projektów – 15 pkt
9 projektów  i więcej – 20 pkt
Kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego potwierdzonego załączonymi dowodami lub referencjami.
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

9. Miejsce i termin składania ofert - ofertę można złożyć:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 1, parter
- pocztą na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w terminie do 07.06.2018 r. do godziny 12.00.

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  tel. 33 8765372

 

11. Pozostałe postanowienia

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów
3) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
5) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji.

 

12. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu miasta Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl

 

13. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz przesłana droga elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

14. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

Informacja dotycząca klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych jest umieszczona pod adresem : https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,305538,dane-osobowe.html

 

DO POBRANIA
ogłoszenie koordynator ZPŚ.041.202.2018.pdf (pdf, 482.87KB)
Załączniki.docx (docx, 67.08KB)