Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

[14.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ

[29.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[01.06.2018] Pytania i odpowiedzi

[07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert

[29.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

[19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Ogłoszenie nr 557558-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik w zakresie: - robót konstrukcyjno-budowlanych, - robót wykończeniowych, - elewacji, - instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, - przebudowy sieci uzbrojenia terenu, - wyposażenia. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na swój koszt oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projektach budowlanych, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe i instalacyjne. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-30, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 491.00KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,852.02KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 91,845.25KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.05.2018 r.

ZP.271.7.2018

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 557558-N-2018 w dniu 14.05.2018 r. na zamówienie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: Proszę o zamieszczenie przekrojów projektowanego budynku.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Na stronie internetowej Zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl zamieszcza się przekroje A-A  rys. PW_BARWAŁD_A-4.1.1 i przekrój C-C rys. PW_BARWAŁD_A-4.1.2 projektowanego budynku.

Pytanie nr 2: Proszę o zamieszczenie projektu więźby dachowej.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Projekt więźby dachowej przedstawiony został w części konstrukcyjnej opracowania – rys. PW_BARWAŁD_KW-05 oraz na przekroju podłużnym budynku – rys. PW_BARWAŁD_A-4.1.2.

Pytanie nr 3: W projekcie krycie dachu wykonane jest blacha na rąbek, natomiast w zamieszczonym przedmiarze robót blachą blachodachówkową- proszę o informację który material należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 3: W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący nad projektowanym łącznikiem. Przekrycie sali gimnastycznej należy wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, z okładziną z blachy stalowej 0,5mm, pokrytą powłoką poliestrową. Proszę wycenić przekrycie łącznika i sali gimnastycznej jak wskazano powyżej, nie z blachodachówki.

Pytanie nr 4: W projekcie elewacji pokazany jest mural, czy należy go wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, mural należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 5: Proszę o wskazanie rodzaju, gr. płyty dachowej warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej oraz ( poz 82 przedmiaru robót).
Odpowiedź na pytanie nr 5: Należy zastosować płyty warstwowe przeznaczone do pokryć dachowych. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości ok. 115 kg/m3 + tolerancja 15%.  Szerokość modularna płyty - 1190 mm, szerokość całkowita - 1206 mm. Płyta o grubości 200 mm. Blacha stalowa pokryta powłoką poliestrową. Okładzina zewnętrzna stalowa o grubości 0,5 mm. Długość płyty na wymiar.

Pytanie nr 6: Pozycja 78, 79,80,81 wyklucza pozycję 82- co należy przyjąć do krycia dachu hali.
Odpowiedź na pytanie nr 6: Analogicznie do pytania 3. - przekrycie sali gimnastycznej należy wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, z okładziną z blachy stalowej 0,5mm, pokrytą powłoką poliestrową. W związku z tym w wycenie proszę brać pod uwagę jedynie pozycję 82 bez pozycji 78, 79, 80, 81.

Pytanie nr 7: Proszę o podanie danych technicznych dla nagłośnienia hali sportowej.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Należy wycenić zestaw nagłośnieniowy, w którego skład wchodzą:

 • 4x Kolumna głośnikowa 100W RMS/200W MAX. Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności w obudowie z tworzywa sztucznego. 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym koszem, 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy, system bass-reflex, możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu, otwory gwintowane M6 (2 na górze, 1 na spodzie), 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT).
 • Osłona z siatki zapobiegająca zniszczenie
 • 4 x Wspornik ścienny kolumny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, umożliwia skierowanie kolumny w pożądanym kierunku oraz pod odpowiednim kątem dla uzyskania jak najlepszego efektu.
 • 1x Wzmacniacz mocy stereo minimum 600W. Chłodzenie wentylatorem, opóźnione załączanie głośników, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe), 2 regulatory głośności, diodowy wskaźnik przesterowania (clip) dla każdego kanału, przełącznik Groundlift (separacja masy).
 • 1x Mikser 4-kanałowy z regulatorem balansu; podłączenie nagrywania/odtwarzania
 • 1x Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii UHF PLL. System "true diversity", możliwość wyboru 100 kanałów UHF (672-697MHz), funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego, automatyczne wyszukiwanie częstotliwości, próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności, metalowa obudowa.
 • 1x niezbędne okablowanie sygnałowe, komplet wtyków.

Pytanie nr 8: poz 193 proszę podać wymiary ławek.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Sumaryczna długość ławek szatniowych: 19,2 mb, przy czym w szatniach przewidziano ławki o sumarycznych długościach: 480 cm, 270 cm, 240 cm, 180 cm, 750 cm. Wysokość ławki – 40 cm, szerokość – 32 cm.

Pytanie nr 9: poz 197 – proszę podać wymiary szafek na sprzęt sportowy.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Wymiary szafy na sprzęt sportowy: wysokość: 200 cm; głębokość: 50 cm; szerokość: 80 cm.

Pytanie nr 10: poz 198,200,201 – proszę podać wymiary.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Poz.198 – biurko:
- szerokość: 120 cm;
- wysokość: 76 cm
- głębokość: 60 cm;
Poz. 200 – szafa:
- szerokość: 120 cm;
- wysokość: 200 cm
- głębokość: 60 cm;
Poz. 201 – regał:
- szerokość: 90 cm;
- wysokość: 200 cm
- głębokość: 40 cm.

Pytanie nr 11: pozycja 208 – proszę podać wymiary lustra.
Odpowiedź na pytanie nr 11: W pozycji 208 przedmiaru robót należy wycenić 2 kpl lustra wklejanego wraz z montażem o wymiarach: szerokość – 206 cm; wysokość – 60 cm.

Pytanie nr 12: poz 38 proszę podać gr. izolacji cieplnej, lub zamieścić przekrój z opisem warstw.
Odpowiedź na pytanie nr 12: Załączono rysunki przekrojów wraz z opisem przegród. Grubość izolacji cieplnej:
- ściany – styropian fasadowy gr. 15 cm,
- ściany fundamentowe – styrodur gr. 10 cm,
- poddasze nad łącznikiem – wełna mineralna gr. 20 cm między krokwiami+5cm pod krokwiami – sumarycznie 25 cm,
- przekrycie Sali gimnastycznej – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm.

Pytanie nr 13: Pom. 010,06,04,011,03B,03A – wg projektu i opisu powinna być wykładzina PCV – brak w przedmiarze robót.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Projekt budowlany przewiduje montaż homogenicznej posadzki kauczukowej gr. 2 mm, w kolorze RAL 7012 lub zbliżonym, wywinięcie na ścianę na wys. 10 cm. Należy zastosować trudnościeralną wykładzinę obiektową, przeznaczoną do miejsc o intensywnym natężeniu ruchu – klasa użyteczności posadzki: 33; Klasa ścieralności „P”.
W wycenie proszę uwzględnić wykładzinę PCV  we wskazanych pomieszczeniach:
- 0.4 SZATNIA NAUCZYCIELE/OS. NIEPEŁNOSPRAWNE
– 5,4 m2 + wywinięcie na ścianę 10 cm – ok. 0,7 m2
- 0.6 SZATNIA DAMSKA – 15,9 m2+ wywinięcie na ścianę 10 cm – ok. 1,4 m2
- 0.10 SZATNIA MĘSKA – 23,1 m2+ wywinięcie na ścianę 10 cm – ok. 2,2 m2
- 0.11 MAGAZYNEK – 7,7 m2+ wywinięcie na ścianę 10 cm – ok. 0,8 m2
- 0.12 SIŁOWNIA – 37,2 m2+ wywinięcie na ścianę 10 cm – ok. 3,8 m2.

Pytanie nr 14: Czy w wycenie uwzględnić wycieraczki wg zestawienia rysunek A-7.5.
Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, w ofercie należy uwzględnić wycieraczki wg zestawienia.

Pytanie nr 15: W przedmiarze robót dział Elewacja podano kolor tynku silikatowo-silikonowego RAL 1014, 1034 natomiast w projekcie i opisie podano RAL 7035, 7045- który kolor przyjąć w wycenie.
Odpowiedź na pytanie nr 15: W ofercie należy przyjąć następującą kolorystykę tynku silikatowego:
RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7045 (ciemnoszary).

Pytanie nr 16: Brak w przedmiarze i projekcie jest jakichkolwiek parametrów urządzeń do wyposażenia siłowni. W celu rzetelnego wycenienia proszę o podanie parametrów sprzętu:
- atlas wielofunkcyjny
- ławka do ćwiczeń mięśni brzucha
- ławka ćwiczeniowa za stojakiem
- bieżnia treningowa
- rowerek treningowy
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Atlas wielofunkcyjny
W poz. 184 przedmiaru robót należy uwzględnić i wycenić atlas wielofunkcyjny do użytku szkolnego dla 2 osób naprzemiennie. Wszystkie elementy ruchome łożyskowane (łożyska kulkowe). Elementy metalowe malowane metodą proszkową, części miękkie tj. siedziska i oparcia tapicerowane. Możliwość wykonywania 30 ćwiczeń na wszystkie podstawowe grupy mięśniowe. Stanowiska ćwiczeniowe: motylek, wyciskanie na ławeczce siedząc, wyciskanie na ławeczce leżąc, wieża latissimus - wyciąg z góry, wiosłowanie - naciąg liny z dołu, prostowanie i uginanie nóg, pulpit do bicepsów, ćwiczone mięśnie: biceps, triceps, najszerszy grzbietu, dwugłowy uda, czworogłowy uda, klatka piersiowa.
Parametry urządzenia:

 • Waga urządzenia: 180 kg
 • Maksymalna masa ćwiczącego: 150 kg
 • Blok ciężarków: 80 kg, z możliwością rozbudowy do 100 kg
 • Selekcja obciążenia: co 5 kg
 • Ilość stanowisk do ćwiczeń: 2
 • Przeznaczony dla: 1 os.
 • Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 230 / 240 / 220 cm
 • Bezpieczny obszar użytkowania (dł./szer./wys.): 320 / 330 / 220
 • Elementy obrotowe ułożyskowane łożyskami tocznymi
 • Regulacja ruchomego ramienia: do wyciskania, 4 – stopniowa

Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha i grzbietu
Ławka uniwersalna do ćwiczeń mięśni brzucha i grzbietu z regulacją do wzrostu ćwiczącego. 
Elementy zabezpieczeń i regulacji wykonane są przy użyciu techniki laserowej. Wszystkie elementy metalowe malowane metodą proszkową. Części miękkie tj. siedziska i oparcia tapicerowane.
Parametry urządzenia:
- długość: 160 cm
- szerokość: 82 cm
- wysokość: 115 cm
- waga: 40 kg

Ławka ćwiczeniowa ze stojakiem
Stalowa rama pokryta farbą proszkową. Ławka z oparciem oraz regulacją kąta nachylenia, chromowany stojak do dokładania sztangi o regulowanej wysokości. Zestaw do trenowania mięśni nóg. Stanowiska do ćwiczeń: wyciskanie na ławce leżąc, prostowanie nóg, uginanie nóg.
Parametry urządzenia:

 • Wymiary (dł./szer./wys.): 203/101/108 cm
 • Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys.): 75/101/163 cm
 • Pulpit treningowy - wyposażenie dodatkowe
 • Maks. obciążenie: stojak na sztangę: 100 kg, zestaw na nogi: 40 kg
 • Maks. waga ciała: 130 kg

Bieżnia treningowa
Parametry urządzenia:

 • Wymiary: 174 x 78 x 140 cm (dł. x szer. x wys.)
 • Waga: 86 kg
 • Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
 • Pas biegowy o wymiarach : 135 x 45 cm
 • Moc silnika szczytowa: 2,75 KM DC
 • Prędkość: 1-18 km/h
 • Kąt nachylenia: 0-12%
 • System składania Soft Drop
 • Tryb Eco
 • Green Power Tech
 • Dotykowe sensory pulsu
 • Uchwyt na bidon
 • Nawiew
 • Kółka transportowe
 • Wyświetlacz zawierający minimum 12 programów treningowych i wyświetlający prędkość, czas, dystans, puls, kalorie, skan

Rowerek treningowy
Rowerek treningowy z elektromagnetycznym systemem hamowania posiadający minimum 12 programów treningowych z 16 poziomami trudności.
Parametry urządzenia:

 • Wymiar po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 115 / 54 / 153 cm
 • Maks. waga użytkownika: 150 kg
 • Opór: generator prądotwórczy
 • Ergometr
 • Koło zamachowe: 14 kg
 • Wyświetlacz: LED
 • Profile: 12
 • Ilość poziomów: 16
 • HRC: 4
 • Program użytkownika
 • SWR: 10 - 350 Watt
 • Recovery Test
 • Wyświetlane funkcje: Prędkość / RPM, Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Watt
 • Puls - Handgrip / Telemetryczny system pomiaru pulsu
 • Nawiew
 • Regulacja siodełka: pozioma, pionowa
 • Kółka transportowe
 • Wymiary: 115 x 54 x 153 cm
 • Waga: 53 kg
 • Uchwyt na bidon

Funkcje komputera:

 • 4 programy treningowe sterowane tętnem
 • Pomiar czasu
 • Pomiar odległości
 • Pomiar prędkości
 • Częstotliwość pedałowania
 • Informacje o zużyciu energii
 • Pomiar tętna

Pytanie nr 17: Proszę o podanie parametrów technicznych tablicy wyników.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Tablica wyników służąca prezentowaniu wyników w dyscyplinach sportowych takich jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis, badminton.
Parametry techniczne:

 • Wymiary tablicy: 105 x 80 x 10 cm
 • Wysokość cyfr: 10 cm
 • Widoczność: 30 metrów
 • Sterowanie bezprzewodowe pilot, sygnał dźwiękowy
 • Waga: 20 kg

Wskazywane parametry:

 • Czas rzeczywisty
 • Ustawiany czas gry (0-90 minut)
 • Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów
 • Nr części meczu (0-9)
 • Stan setów lub suma fauli (0-9)
 • Czas 24 sekund na tablicy

Pytanie nr 18: Proszę o podanie parametrów konstrukcji kotary.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z profili stalowych zimnowalcowanych – profil 55x50 mm, posiadających specjalnie wykonane łożyskowane wózki jezdne, do których mocowana jest tkanina kotary. Szyna jezdna montowana do dźwigara za pomocą regulowanego łącznika. Rozsuwanie kotary ręczne. Należy uwzględnić i wycenić jedną kotarę grodzącą z tkaniny nieprzeźroczystej, materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej oraz na ściany końcowe sali gimnastycznej siatki zabezpieczające.

Pytanie nr 19: Proszę o podanie wymiarów lustra montowanego na sali.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Należy wycenić lustro klejone na ścianę o wymiarach: szerokość: 700 cm, wysokość: 200 cm. Ze względu na dużą szerokość lustra dopuszcza się przyjęcie kilku elementów lustra zawieszonych obok siebie o łącznym wymiarze podanym powyżej.

Pytanie nr 20: Proszę o podanie dokładnej długości ławki gimnastycznej.
Odpowiedź na pytanie nr 20: Należy wycenić w ofercie 6  szt ławek o długości 3 m, nogi drewniane.

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający modyfikuje zapisy przedmiaru robót w następujący sposób:
1)  W poz. 91. należy uwzględnić posadzki jednobarwne z płytek terakotowe na zaprawie klejowej – 170,40 m2 oraz cokoliki z płytek wys. 10 cm - 7,3 m2
2) Należy dodatkowo wycenić obłożenie schodów wewnętrznych płytkami terakotowymi, na stopniach płytki antypoślizgowe, wraz z cokołem i obustronnymi poręczami ze stali nierdzewnej (wycena indywidualna).
3) W poz. 95. nawierzchnia sali – parkiet drewniany dąb gr=2,2 cm montaż wraz z wykończeniem - 332,6 m2 analogicznie powierzchnię 332,6 m2 uwzględnić w poz. 96, 97, 98, 99 przedmiaru robót.
4) Należy uwzględnić treść zapytań do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczonych powyżej, w wyniku których dokonano modyfikacji lub wyjaśnień niektórych pozycji przedmiaru robót.
2. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. otrzymuje nowe brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter, w terminie do 07.06.2018 r. do godziny 11.30.
11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 07.06.2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.”
.

 

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500119439-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557558-N-2018
Data: 14/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-30, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-07, godzina: 11:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 01.06.2018 r.

ZP.271.7.2018

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 557558-N-2018 w dniu 14.05.2018 r. na zamówienie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Ze względu na zamieszczone przez Zamawiającego odpowiedzi (przekroje określające konstrukcje dachu, elementy nagłośnienia, wyposażenie sportowe – co ma istotny wpływ na cenę oferty) oraz długi weekend czerwcowy związany ze świętem Bożego Ciała, gdzie większość firm ma wolne a co za tym idzie nie można uzyskać wyceny zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.06.2018 r. Podany termin pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty i pozyskanie niezbędnych wycen od dostawców materiałów.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu; termin składania ofert został wydłużony w dniu 29.05.2018 r. na dzień 07.06.2018 r. do godziny 11:30.

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.06.2018 r.

ZP.271.7.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 557558-N-2018 w dniu 14.05.2018 r.

na zamówienie pn.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym

o salę gimnastyczną i łącznik

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 480 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Okres rękojmi za wady

Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Warunki płatności

1.

Zakład Instalacyjny c.o. gaz. wod.-kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

2 489 124,49

30.09.2019 r.

72 miesiące

72 miesiące

TAK

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ALFA Sp. z o. o.
Borzęta 467
32-400 Myślenice

5 968 698,00

30.09.2019 r.

69 miesięcy

69 miesięcy

TAK

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Sikora
Os. Niwa 103 A
34-100 Nowy Targ

3 244 981,33

30.09.2019 r.

72 miesiące

72 miesiące

TAK

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.06.2018 r.

ZP.271.7.2018

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557558-N-2018 w dniu 14.05.2018 r. na zamówienie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnymo salę gimnastyczną i łącznik”zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Instalacyjny
C.O. Gaz. Wod-Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

 

cena wybranej oferty: 2 489 124,49 zł

słownie złotych: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery 49/100

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 95,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

wydłużenie okresu rękojmi za wady

doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

1.

Zakład Instalacyjny c.o. gaz. wod.-kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

60,00

15,00

15,00

5,00

95,00

2.

ALFA Sp. z o. o.
Borzęta 467
32-400 Myślenice

25,02

15,00

15,00

0

55,02

3.

Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Sikora
Os. Niwa 103 A
34-100 Nowy Targ

46,02

15,00

15,00

10,00

86,02

 


 

Ogłoszenie nr 500159467-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557558-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500119439-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik w zakresie: - robót konstrukcyjno-budowlanych, - robót wykończeniowych, - elewacji, - instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, - przebudowy sieci uzbrojenia terenu, - wyposażenia. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na swój koszt oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projektach budowlanych, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe i instalacyjne. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45223000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2032036.32
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjny c.o., gaz., wod.-kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 201
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podhalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2489124.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2489124.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5968698.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 560149604-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557558-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500119439-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500159467-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik w zakresie: - robót konstrukcyjno-budowlanych, - robót wykończeniowych, - elewacji, - instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, - przebudowy sieci uzbrojenia terenu, - wyposażenia. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na swój koszt oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projektach budowlanych, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe i instalacyjne. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45200000-9,

45210000-2,

45223000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30 września 2019 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Instalacyjny c.o., gaz., wod.-kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz,  ,  ul. Wolności 201,  34-220,  Maków Podhalański,  kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2023678.45 Pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia z 2 532 616,16 zł brutto na 2 741 716,16 zł brutto w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W protokole konieczności z dnia 17.06.2019 r. komisyjnie ustalono konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wynikły w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: