Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych

 

Osiągnięte przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wymagane poziomy:

 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który wyniósł:

- w  2017 roku -  46,9 % (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20%).

 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- za rok 2016100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosił 40%)

 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- rok 2017 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosił 45%).