Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w okresie od 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniających wymogi z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

[BIP] Zarządzenie nr 542/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w formie opiekuńczej, specjalistycznej”