Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - kolejne

[09.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[17.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

[18.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert

[07.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[20.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Ogłoszenie nr 555565-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego
Numer referencyjny: ZP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym wraz z wykonaniem podjazdu – wejścia bez barier architektonicznych, wykonaniem instalacji wewnętrznych, wymianą istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej na parterze budynku oraz kanalizacji zewnętrznej celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe, - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno – kanalizacyjna, - instalacja wentylacji mechanicznej, - instalacja elektryczna, - zagospodarowanie terenu, - wyposażenie - wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej na parterze budynku oraz kanalizacji zewnętrznej, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2502, 2503/1, 2503/4 w miejscowości Stanisław Dolny. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne, roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.6.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-24, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 492.40KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,960.74KB)
Załączniki do SWIZ (zip, 71,728.23KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17.05.2018 r.

ZP.271.5.2018

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod 555565-N-2018 w dniu 09.05.2018 r. na zamówienie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA:

W SWIZ do przetargu nieograniczonego o nr 5555565-N-2018 z dnia 2018-05-09 r: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego wskazano minimalny okres gwarancji i minimalny okres rękojmi wynoszący co najmniej 60 miesięcy. Jednocześnie wydłużenie wyżej wymienionych okresów stanowi kryterium oceny ofert, gdzie za podwyższenie każdego z nich do 72 miesięcy można uzyskać po 20 punktów (20 pkt za wydłużenie okresu gwarancji do 72 miesięcy i 20 pkt za wydłużenie okresu rękojmi do 72 miesięcy).

Identyczne zapisy widniały w SIWZ do ogłoszonego uprzednio przetargu nr 544241-N-2018 z dnia 2018-04-12 r., którego przedmiotem była Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Do ogłoszonego przetargu nr 544241-N-2018 z dnia2018-04-12 r. wpłynęły pytania dotyczące 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi o następującej treści:

PYTANIE:

Proszę o udzielenie informacji dla czego w SWIZ wskazano okres gwarancji i rękojmi na co najmniej 60 miesięcy, skoro jest to przebudowa poddasza a nie budowa obiektu od podstaw. W analogicznych ofertach co do zasady zamawiający określają co najmniej 24 miesiące gwarancji i rękojmi oraz wskazują, iż kryterium punktowe gwarancji i rękojmi plasuje się na poziomie 20 punktów. W związku z powyższym proszę o informację dlaczego okres gwarancji i rękojmi określono w ww. zamówieniu na co najmniej 60 miesięcy oraz dlaczego wydłużenie ponad 60 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi stanowią łącznie aż 40% wagi w ocenie ofert (kryterium rękojmi i kryterium gwarancji)?

Urząd udzielił następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga minimalnego okresu rękojmi za wady 60 miesięcy, zgodnie z postanowieniami art. 568 § 1 kodeksu cywilnego. Rękojmia za wady przysługuje z mocy prawa, natomiast jeśli chodzi o gwarancję jakości Zamawiający może jej wymagać jako dodatkowego zapewnienia wykonawcy co do jakości wykonanych robót i ich niewadliwości.   Kryteria oceny „wydłużenie okresu gwarancji” oraz wydłużenie okresu rękojmi za wady” dotyczą wyłącznie robót budowlanych, nie obejmują wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się gwarancji producenta i rękojmi za wady minimum 24 miesiące. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w Dziale I pkt. 13.1. po punkcie Ad. 3 następującego uszczegółowienia:

Kryteria oceny „wydłużenie okresu gwarancji” oraz wydłużenie okresu rękojmi za wady” dotyczą wyłącznie robót budowlanych, nie obejmują wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się gwarancji producenta i rękojmi za wady minimum 24 miesiące.”.

Kryterium oceny wydłużenie okresu gwarancji stanowi 20 %, kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady stanowi 20%. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określił wagę kryterium ceny nie przekraczającą 60%, stąd pozostałe kryteria stanowią pozostałe 40%.

 

W związku z faktem, iż zapisy SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert oraz przedmiot zamówienia w przypadku obydwu przetargów (przetarg nr 544241-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. oraz przetarg nr 5555565-N-2018 z dnia 2018-05-09 r) są takie same oraz w nawiązaniu do udzielonych przez Urząd pismem znak ZP.271.3.2018 z dnia 25.04.2018 r. wyjaśnień w związku z przetargiem nr 544241-N-2018 (http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9002:przebudowa-i-zmiana-sposobu-uytkowania-poddasza-budynku-lks-stanisawianka-w-stanisawiu-dolnym-celem-uruchomienia-placowki-wsparcia-dziennego-ponowne&catid=25:zamowienia-publiczne&Itemid=37#2) proszę o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

 

1. Proszę o wyjaśnienie zasadności zastosowania warunków wynikających z art. 568 § 1 KC w SIWZ?

Urząd udzielając odpowiedzi na zacytowanie powyżej pytanie powołuje się na art. 568 § 1 KC, który to ustanawia 5-cio letni okres rękojmi, jednakże przywołany przepis dotyczy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 568 § 1 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.”.

a) Przedmiotem niniejszego przetargu nie jest zbycie nieruchomości lecz jej przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, budynek stanowi własność gminy a nie zamawiającego. Ponadto przepis wprowadzono do KC celem ochrony konsumentów i znajduje on zastosowanie głównie w przypadku budowy i sprzedaży nieruchomości przez deweloperów osobom fizycznym (konsumentom). W związku z powyższym w naszej opinii przywołana przez Państwa norma KC nie znajduje zastosowania w przedmiotowym postępowaniu gdyż w tym przypadku nie są spełnione warunki określone w tym przepisie tj. nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości oraz transakcja/umowa nie będzie zawierana pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

b) Poddano proszę o wskazanie zasadności przyjęcia tego kryterium (wydłużenie okresu rękojmi) w postępowaniu, skoro sami Państwo wskazują, iż rękojmia przysługuje z mocy prawa i przywołany przez Państwa przepis ustanawia jej okres na 5 lat.

c) Dodatkowo proszę o wskazanie czy w drodze umowy można wydłużyć precyzyjnie określony w przepisach prawa (w tym przypadku w art. 568 § 1 KC) termin odpowiedzialności za wady tj. czy wydłużenie okresu rękojmi ponad 5 lat i przyznanie za to dodatkowych punktów w niniejszym postępowaniu stanowi działanie zgodne z przepisami prawa?

Z uwagi na powyższe wątpliwe jest zastosowanie 20% kryterium wydłużenia okresu rękojmi.

2. Proszę o udzielenie informacji dla czego w SWIZ wskazano okres gwarancji na co najmniej 60 miesięcy, biorąc pod uwagę fakt, iż  jest to przebudowa poddasza a nie budowa od podstaw budynku (obejmująca oprócz typowych prac budowlanych również prace ziemne oraz położenie dachu) oraz fakt, iż odpowiedzialność za wady regulują przywołane prze Państwa przepisy KC w zakresie rękojmi.
Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, iż zamawiający określają minimalny okres gwarancji zazwyczaj w przedziale 12-36 miesięcy. Dla przykładu podajemy linki do kilku ogłoszeń z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, których przedmiotem była przebudowa.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication /view/1105320

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication /view/1080692

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication /view/1076119

W związku z powyższym proszę o informację dlaczego okres gwarancji określono w ww. zamówieniu na co najmniej 60 miesięcy, skoro w analogicznych przypadkach zamawiający wskazują znacznie niższy okres?

3. Wydane przez Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl*/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporządzenie -w-sprawie-warunkow-obnizania-wartosci-korekt-finansowych-oraz-wydatkow-poniesionych-nieprawidlowo-zwiazanych-z-udzielaniem-zamowien/) określa warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz pomniejszania wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zakresie zamówień realizowanych w projektach współfinansowanych Z Funduszy Europejskich. Do stosowania zapisów ww. rozporządzenia zobowiązują beneficjentów środków UE zawarte umowy o dofinansowanie projektów. Rozporządzenie służy ujednoliceniu i koordynacji sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz naruszeń wymogów określonych w umowach o dofinansowanie projektów. Załącznik do ww. rozporządzenia pkt. 13 określa stawkę 25% wartości UE dla danego zamówienia za naruszenie zakazu dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu. Pkt. 13 określi kwalifikacje naruszenia w sposób następujący:

a) naruszenie art. 22 ust. 4 PZP polegające na dokonaniu opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

b) naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 PZP polegające na określeniu kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.

W naszej opinii określenie kryterium gwarancji na poziomie co najmniej 60 miesięcy oraz określenie kryterium rękojmi na poziomie co najmniej 60 miesięcy stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji, gdyż zarówno jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (przedmiotem zamówienia jest przebudowa ni zmiana sposobu użytkowania poddasza a nie budowa od podstaw budynku, który ma pełnić funkcję placówki wsparcia dziennego) jak i utrudnia uczciwą konkurencję przedsiębiorcom budowlanym.

W związku z powyższym proszę o informację:

  • czy przyjęte minimalne okresy rękojmi i gwarancji wynoszące 60 miesięcy nie stanowią dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu (warunki wynikające z ustawy PZP szczegółowo opisane powyżej w pkt. 3a i w pkt. 3b)?

__________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI:

Ad. 1
Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert zostały zmodyfikowane w stosunku do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 544241-N-2018 z dnia 12.04.2018 r., w szczególności w zakresie toczącego się postępowania (ogłoszenie nr 555565-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.) został dodany przedmiar robót dotyczący instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnętrznej. Przepis art. 568 § 1 KC ma zastosowanie do przedmiotu zamówienia, na co wskazuje art. 656 § 1 KC, na podstawie którego do rękojmi za wady w umowie o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Te zaś w art. 638 § 1 KC odsyłają do uregulowań rękojmi przy sprzedaży. Zamawiający informuje, że w zakresie kryteriów oceny ofert modyfikuje zapisy SIWZ. Okres rękojmi za wady robót budowlanych wynosi 60 miesięcyod daty odbioru końcowego robót i wydłużenie okresu rękojmi nie będzie punktowane w kryterium oceny ofert.
Wprowadzenie do warunków umownych terminu dłuższego niż ustawowy jest dopuszczalne. Powyższe stanowisko potwierdza m.in. aktualny na gruncie przedmiotowej sprawy wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2005 r. sygn. Akt. II CK 28/2005, w którym sąd uznał, że przewidziany w art. 568 KC termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi może zostać przedłużony umową stron. Powyższe oznacza, że strony mogą się umówić co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi.

Ad. 2
Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia ustalił poza ceną kryterium oceny wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówieniu. Zamawiający ma możliwość wyboru, czy będzie realizował swoje uprawnienia na podstawie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, czy na podstawie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, dlatego też wymaga gwarancji dotyczącej jakości wykonanych robót i ustalił „wydłużenie okresu gwarancji” jako kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie kryteriów oceny ofert modyfikuje zapisy SIWZ.

Ad. 3
Powołane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. jest nieaktualne. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2017 poz. 615). Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania zostały określone proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności Zamawiający nie sformułował warunków przewyższających wymagania do należytego wykonania zamówienia. Ustalone kryteria oceny ofert są zgodne z prawem, Wykonawcy zostaną równo ocenieni w oparciu o ustalone kryteria. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie kryteriów oceny ofert modyfikuje zapisy SIWZ.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia treść Działu I pkt. 13.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

było:

„13.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium – waga [%]:
1. cena – 60
2. wydłużenie okresu gwarancji – 20
3. wydłużenie okresu rękojmi za wady – 20

Punkty za podane kryteria będą liczone według następujących wytycznych (wartości do oceny w podanych kryteriach należy wskazać w formularzu oferty):

Ad. 1 Cena (C)
Liczba punktów
C= (C min / C of ) x 60
gdzie:
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

 

Ad. 2 Wydłużenie okresu gwarancji (G)

W kryterium oceniane będzie wydłużenie okresu gwarancji, ponad minimum określone na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji przedmiotu umowy należy wpisać w Formularzu oferty.

Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 12 miesięcy, czyli wykonawca może zaoferować maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 72 miesiące nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 12 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie wpisana w umowie.

Liczba punktów w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie obliczona według wytycznych – zaoferowanie okresu gwarancji:
60 miesięcy  – oferta otrzyma 0 punktów
od 61 do 63 miesięcy  – oferta otrzyma 5 punktów
od 64 do 66 miesięcy  – oferta otrzyma 10 punktów
od 67 do 69 miesięcy  – oferta otrzyma 15 punktów
od 70 do 72 miesięcy  – oferta otrzyma 20 punktów

Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ.

Ad. 3 Wydłużenie okresu rękojmi za wady (R)

W kryterium oceniane będzie wydłużenie okresu rękojmi za wady, ponad minimum określone na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.Jeśli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi za wady 60 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy należy wpisać w Formularzu oferty.

Maksymalnie przedłużyć okres rękojmi za wady można o 12 miesięcy, czyli wykonawca może zaoferować maksymalnie 72 miesięczny okres rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady ponad 72 miesiące nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 12 miesięcy rękojmi za wady i taka wartość zostanie wpisana w umowie.

Liczba punktów w kryterium „wydłużenie okresu rękojmi za wady” zostanie obliczona według wytycznych – zaoferowanie okresu rękojmi za wady:
60 miesięcy  – oferta otrzyma 0 punktów
od 61 do 63 miesięcy  – oferta otrzyma 5 punktów
od 64 do 66 miesięcy  – oferta otrzyma 10 punktów
od 67 do 69 miesięcy  – oferta otrzyma 15 punktów
od 70 do 72 miesięcy  – oferta otrzyma 20 punktów

Oferta z zadeklarowanym okresem rękojmi za wady poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ.

Kryteria oceny „wydłużenie okresu gwarancji” oraz „wydłużenie okresu rękojmi za wady” dotyczą wyłącznie robót budowlanych, nie obejmują wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się gwarancji producenta i rękojmi za wady minimum 24 miesiące.

13.2.Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru:

Ilość punktów = C + G + R

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.”.

 

Winno być:

„13.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium – waga [%]:
1. cena – 60

2. wydłużenie okresu gwarancji – 40

Punkty za podane kryteria będą liczone według następujących wytycznych (wartości do oceny w podanych kryteriach należy wskazać w formularzu oferty):

 

Ad. 1 Cena (C)
Liczba punktów
C= (C min / C of ) x 60
gdzie:
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

 

Ad. 2 Wydłużenie okresu gwarancji (G)

W kryterium oceniane będzie wydłużenie okresu gwarancji, ponad minimum określone na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji przedmiotu umowy należy wpisać w Formularzu oferty.

Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 24 miesiące, czyli wykonawca może zaoferować maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 24 miesiące gwarancji i taka wartość zostanie wpisana w umowie.

Liczba punktów w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie obliczona według wytycznych – zaoferowanie okresu gwarancji:
36 miesięcy – oferta otrzyma 0 punktów
od 37 do 42 miesięcy – oferta otrzyma 10 punktów
od 43 do 48 miesięcy – oferta otrzyma 20 punktów
od 49 do 54 miesięcy – oferta otrzyma 30 punktów
od 55 do 60 miesięcy – oferta otrzyma 40 punktów

Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ.

Kryterium oceny „wydłużenie okresu gwarancji” dotyczy wyłącznie robót budowlanych, nie obejmuje wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się gwarancji producenta i rękojmi za wady minimum 24 miesiące.

Okres rękojmi za wady robót budowlanych wynosi 60 miesięcyod daty odbioru końcowego robót i wydłużenie okresu rękojmi nie stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi za wady dotyczy wyłącznie robót budowlanych, nie obejmuje wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się rękojmi za wady minimum 24 miesiące.

Oferta z zadeklarowanym okresem rękojmi za wady robót budowlanych poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ.”.

13.2.Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru:

Ilość punktów = C + G

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.”.

 

2. Zmianie ulega treść formularza oferty, w związku z powyższym poniżej niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl i w BIP zamieszcza się zmodyfikowany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter, w terminie do 25.05.2018 r. do godziny 11.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 25.05.2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.”
.

 

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500110276-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555565-N-2018
Data: 09/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: cena znaczenie 60,00; wydłużenie okresu gwarancji znaczenie 20,00; wydłużenie okresu rękojmi za wady znaczenie 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: cena znaczenie 60,00; wydłużenie okresu gwarancji znaczenie 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-24, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-25, godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach związanych z postępowaniem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach związanych z postępowaniem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 2. Okres rękojmi za wady robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i wydłużenie okresu rękojmi nie stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi za wady dotyczy wyłącznie robót budowlanych, nie obejmuje wyposażenia, określonego odrębnym przedmiarem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się rękojmi za wady minimum 24 miesiące.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 25.05.2018 r.

ZP.271.5.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 555565-N-2018 w dniu 09.05.2018 r. na zamówienie pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 520 000,00 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia tysięcy 0/100).

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

FUH ROMAX Roman Kołacz
ul. Spokojna 23
32-089 Wielka Wieś

677 730,00

30.08.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Mateusz Mzyk
STEF-BUD
Winiary 66

32-109 Pałecznica

699 870,00

30.08.2018 r.

55 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71 E

775 331,73

30.08.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.06.2018 r.

ZP.271.5.2018

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 555565-N-2018 w dniu 09.05.2018 r.na zamówienie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego” zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

FUH ROMAX Roman Kołacz
ul. Spokojna 23
32-089 Wielka Wieś

 

cena wybranej oferty: 677 730,00 zł

słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści 00/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

FUH ROMAX Roman Kołacz
ul. Spokojna 23
32-089 Wielka Wieś

60,00

40,00

100,00

2.

Mateusz Mzyk
STEF-BUD
Winiary 66
32-109 Pałecznica

58,10

40,00

98,10

3.

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo i Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71 E

52,45

40,00

92,45

 


 

Ogłoszenie nr 500140859-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555565-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500110276-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym wraz z wykonaniem podjazdu – wejścia bez barier architektonicznych, wykonaniem instalacji wewnętrznych, wymianą istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej na parterze budynku oraz kanalizacji zewnętrznej celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe, - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno – kanalizacyjna, - instalacja wentylacji mechanicznej, - instalacja elektryczna, - zagospodarowanie terenu, - wyposażenie - wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej na parterze budynku oraz kanalizacji zewnętrznej, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2502, 2503/1, 2503/4 w miejscowości Stanisław Dolny. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne, roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.6.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111220-6, 45223500-1, 45223821-7, 45410000-4, 45442100-8, 45321000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 518870.01
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FUH ROMAX Roman Kołacz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Kod pocztowy: 32-089
Miejscowość: Wielka Wieś
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 677730.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 677730.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 775331.73
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.