Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 mln 215 tys.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu p.n.: „DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska. Całkowity koszt zadania to 3.470.911,49 zł. Przyznane dofinansowanie to 3.215.911,49 zł.

Placówka będzie prowadzona w formie opiekuńczej (zapewniać będzie podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej (organizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, warsztaty psychologiczne).

Okres realizacji projektu od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.