XXX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [26.04.2018]

 

 

Kalwaria Zeb. 11.04.2018 r.

BR. 0002.2.2018

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXX Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 424 poz. 3062).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z sal sportowych zlokalizowanych przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 52 w zakresie realizacji zadania „Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska w km mm 56+775 i km 56+990”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 30. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 31. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA: Projekty uchwał (zip, 46,574.14KB)