Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [16-18.04.2018]

 

Kalwaria Zeb. 11.04.2018 r.

BR.0012.2.2018

OGŁOSZENIE


Informuję, iż na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010r. nr 424 poz.3062).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z sal sportowych zlokalizowanych przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 52 w zakresie realizacji zadania „Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska w km mm 56+775 i km 56+990”.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018 – 2021.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 26. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński


Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

16.04.2018 r.
godz.9.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

17.04.2018 r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

18.04.2018 r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4