Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich

W związku ze zmianami w ustawie o Prawie Łowieckim (Dz.U.2017.1295 t.j.), które obowiązują od 1 kwietnia 2018 r. Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 3 i 4 ww. ustawy właściciel lub posiadacz gruntów, na których wystąpiła szkoda łowiecka składa wniosek o odszkodowanie do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (gdy szkoda wystąpiła na terenie naszej gminy – do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej).

Wniosek ten powinien zawierać poniższe informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Jeżeli właściciel gruntu przewiduje w niedługim czasie zbiór albo uprzątnięcie uprawy, w której nastąpiła szkoda – we wniosku należy również podać ten termin.

W dalszym ciągu wynagradzania za szkody w gospodarstwach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania są wypłacane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

 

Formularz zgłoszenia szkody łowieckiej Pobierz plik w formacie DOC/DOCX Pobierz plik w formacie PDF