XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [22.02.2018]

Kalwaria Zeb. 07.02.2018r.

BR. 0002.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 442, poz. 3240).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Brodach od osoby fizycznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Przytkowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Zebrzydowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 23. Przyjęcie wniosku wskazującego podjęcie dalszych czynności związanych ze zleceniem przygotowania koncepcji utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 24. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 25. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

DO POBRANIA: Projekty uchwał (zip, 14,422.58KB)