Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [12-16.02.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.02.2018 r.

BR.0012.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy oraz Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 442, poz. 3240).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Brodach od osoby fizycznej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Przytkowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Zebrzydowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 19. Informacja dotycząca Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypracowanie wniosku wskazującego podjęcie dalszych czynności związanych ze zleceniem przygotowania koncepcji.
 20. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie.

 

Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 442, poz. 3240).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Brodach od osoby fizycznej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Przytkowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Zebrzydowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 12. Analiza wykazu nieruchomości Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogących być przedmiotem sprzedaży oraz wskazanie nieruchomości, które mają zostać przygotowane do sprzedaży w roku 2018.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 20. Informacja dotycząca Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypracowanie wniosku wskazującego podjęcie dalszych czynności związanych ze zleceniem przygotowania koncepcji.
 21. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

12.02.2018 r.
godz.10.00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

13.02.2018 r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

16.02.2018 r.
godz.8.00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4