Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[11.12.2017] Pytania i odpowiedzi

[13.12.2017] Pytania i odpowiedzi

[15.12.2017] Informacja z otwarcia ofert

[15.01.2018] Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 04.12.2017 r.

 

ZP.271.24.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie zamówienia pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

– na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe

64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

 

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel: 33/876-62-18

fax: 33/876-63-01

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Dawid Ochman

tel. 33/8766-002

w sprawach dotyczących przebiegu postępowania – Ksenia Podlaszewska

tel. 033/8766-700

 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w postępowaniu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 3,875.05KB)
Zał. nr 1-4 (docx, 181.15KB)
Zał. nr 5 - formularz cenowy (docx, 24.35KB)
Zał. nr 6 - projekt umowy (pdf, 409.07KB)
Zał. nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf, 303.24KB)

 


 

znak postępowania: ZP.271.24.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2017 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1

W Załączniku nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 16 Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez Adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po doręczeniu przesyłki w obrocie krajowym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia (..)”.

Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.

Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 7-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:

„Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.” W przypadku pozostawienia zapisu w formie obecnej wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 16 w załączniku nr 7 do ogłoszenia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, który otrzymuje brzmienie: „Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.”.

 

Pytanie 2

Zamawiający nie załączył wzoru potwierdzenia odbioru jaki zamierza stosować wobec przesyłek nadawanych w trybie KPA, Ordynacja podatkowa itp. chociaż w Projekcie umowy § 1 ust. 7 wskazuje, że zamówieniem obejmuje także takie przesyłki. Stosowanie przez nadawców
w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do stosowania przez klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są umieszczone na stronie www.poczta-polska.pl. Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla klientów.

Ponieważ kpa oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na niech zapisy wynikające z kpa i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.

Załączam wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach postępowania.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na używanie wzorów druków zwrotnego potwierdzenia odbioru adekwatnych do wybranego rodzaju postępowania zaproponowanych przez wykonawcę?

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody Wykonawca prosi o przedstawienie wzorów druków, które Zamawiający planuje wykorzystywać.

Odpowiedź na pytanie 2:

Nie. Zamawiający będzie korzystał z własnego wzoru druku zwrotnego potwierdzenia odbioru, którego wzór zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego i w BIP pod treścią niniejszej odpowiedzi.

Druk zwrotnego potwierdzenia odbioru (pdf)

 

Pytanie 3

Zamawiający w Projekcie umowy § 4 ust. 1ustanawia kary umowne. Wykonawca wskazuje, iż postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, w szczególności wysokości kar umownych są sformułowane w sposób naruszający naczelne zasady zamówień publicznych co uniemożliwia de facto złożenie oferty przez Wykonawcę.

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że budzącym wątpliwości stwierdzeniem jest fakt – wynikający z treści wzoru umowy, że to Zamawiający jednostronnie stwierdza, czy zaszły okoliczności mogące stanowić podstawę do nałożenia kar (brak w umowie opisanego procesu weryfikacji należytego wykonania umowy i sposobu wspólnej weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia), co świadczy o tym, że Zamawiający stawia się na pozycji uprzywilejowanej zakłócając jedną z naczelnych zasad prawa wynikających, zarówno z prawa zamówień publicznych (równości stron postępowania), jak i kodeksu cywilnego (równości stron stosunku cywilnoprawnego). Konieczność zapłaty kar w wysokości przewidzianej szczególnie w § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt a) ogólnych warunków umowy jest rażąco wygórowana i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. Jak wskazuje bowiem orzecznictwo np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: IV CSK 416/13) "w przypadkach dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej dopuszczalne jest – na podstawie art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego – zmniejszenie kary umownej przez sąd, na żądanie dłużnika. Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej opierać się może na łącznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części pozostaje nadal rażąco wygórowana". W takiej sytuacji dany wykonawca będzie korzystał z możliwości miarkowania kary wskazanej w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, zwłaszcza mając na uwadze, iż przy tak ogólnym i niedoprecyzowanym sposobie formułowania podstawy do skorzystania z kary umownej można przyjąć, iż Zamawiający będzie korzystał ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawcę znaczącej części przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym, czy wręcz w okresie trwania umowy. Zasadność takiego stanowiska znowu znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 roku (Sygn. akt : I ACa 710/13) "możliwość miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części powinna ograniczać się do przypadków, gdy kara umowna ustalona jest w stałej wysokości bez względu na zakres uchybień dłużnika; jeżeli zaś strony w umowie zróżnicowały karę umowną w zależności od stopnia niewykonania zobowiązania lub rodzaju i wagi konkretnego uchybienia, to dłużnik nie może powoływać się na wykonanie zobowiązania w znacznej części jako na przesłankę miarkowania. Będzie tak wówczas gdy kara umowna ustalona jest w postaci stawki dziennej lub tygodniowej. Z kolei przy przesłance rażąco wygórowanej kary umownej należy się kierować stosunkiem tej kary do należnego uprawnionemu odszkodowania, które należałoby się mu na zasadach ogólnych – a nie relacją kary do świadczenia głównego, do interesu wierzyciela oraz do szkody". Zatem punktem wyjścia dla rozważań nad dopuszczalną wysokością kary umownej powinno być określenie funkcji, jaką ta instytucja ma pełnić w obrocie gospodarczym. Celem unormowania instytucji kar umownych było zapewnienie stronie pewności poprawnego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, a nie stworzenie jednemu z kontrahentów okazji do wzbogacenia się kosztem drugiej strony. Kara stanowi bowiem odszkodowanie umowne, odszkodowanie natomiast nie powinno przewyższać szkody ani stanowić źródła wzbogacenia się poszkodowanego. Relacja wysokości kwot, których zapłaty będzie mógł żądać Zamawiający, do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej (jako, że znacznie przewyższa wysokość ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego), lecz stanowi przyczynek do wzbogacenia się Zamawiającego. Co więcej, ustalanie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje już dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kwestię motywacji jako jednego z czynników branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy kara umowna ma wygórowaną wysokość, poruszyła także Krajowa Izba Odwoławcza: „o karze rażąco wygórowanej można mówić w sytuacji, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się” (orzeczenie KIO/UZP1839/09 z dnia 19 lutego 2012 roku). Kara umowna ustalona na zbyt wysokim poziomie przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. Praktykę obciążania Wykonawcy karą w wysokości nieadekwatnej do stopnia niewywiązywania się z obowiązków umownych, przy jednoczesnym braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń zakwestionowała KIO w wyroku z dnia 6 września 2011 roku (sygn. akt KIO 1800/11): „Zamawiający w ogóle nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez Wykonawcę. Fakt ten sugerowałby, iż celem Zamawiającego nie jest dążenie do należytego wykonania umowy, a samo karanie Wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie do usunięcia usterki, co narusza art. 5 kc, art. 3531kc w zw. z art. 14 ustawy pzp”. Zgodnie z cytowanym orzeczeniem, represyjny charakter kary umownej nie powinien dominować nad jej odszkodowawczą funkcją. Ponadto wskazać należy, że wyrażona w art. 3531kc swoboda umów (z której Zamawiający mógłby wyciągać błędny wniosek, że wysokość kary umownej można ustalić w dowolnej wysokości), nie ma charakteru absolutnego i doznaje ograniczeń wynikających m.in. z właściwości stosunku prawnego, czy zasad współżycia społecznego. Podkreślić należy, że nawet podpisanie umowy, w której zastrzeżono wygórowane kary umowne, nie wyłącza ochrony strony, która w wyniku nałożenia rażąco wysokich kar zostałaby pokrzywdzona. Dlatego nawet zaaprobowanie zapisów umowy w obecnym kształcie nie wyklucza możliwości miarkowania wysokości kary umownej przez sąd na podstawie art. 484 § 2, jeżeli tylko ma ona rażąco wygórowany charakter. Sama praktyka rynku pocztowego wypracowała ponadto powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane w §7 kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną analizę przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych poprzez:

- ograniczenie wysokości kar umownych wskazanych w § 4 pkt 1 ppkt a) projektu umowy na „za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 7% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 4 pkt 1 ppkt a) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.

 

Pytanie 4

Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści zaproszenia, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zakładając, że ostatecznie Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu pkt 14.2 postanowień umowy, których możliwości przewidział i wskazał, to jednak niedostatecznie opisał warunki dokonania zmian umowy – co w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa, jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która zostanie uznana za nieważną.

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt 14.2poprzezrozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen, poprzez dodanie punktu 4a w następującym brzmieniu:

4a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy przez Wykonawcę.

 

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

wykreśla się dotychczasowy zapis, który zastępuje się brzmieniem: „Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.”.

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert określony w pkt. 10.1. i 10.2. ogłoszenia o zamówieniu, które otrzymują brzmienie:

10.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter, w terminie do 15.12.2017 r. do godz. 10:30.

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 15.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2017 r.

 

DO POBRANIA
Zmodyfikowany załącznik nr 6 (pdf, 409.09KB)
Zmodyfikowany załącznik nr 7 (pdf, 302.52KB)

 


 

znak postępowania: ZP.271.24.2017

Pytania i odpowiedzi dotycząceogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2017 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1

Zamawiający wnosi, aby wzór załączonego do wyjaśnień ZPO został zatwierdzony przez Wykonawcę.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do stosowania przez klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są umieszczone na stronie www.poczta-polska.pl. Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla klientów.

Stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa. Wzory druków są na bieżąco aktualizowane i zgodne z zapisami wynikającymi z kpa i Ordynacji podatkowej. Wzory druków przekazane przez Zamawiającego różnią się od obecnie stosowanych przez Wykonawcę.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy po wykorzystaniu obecnie posiadanego nakładu własnego druków ZPO, Zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie nakładu zgodne z obowiązującymi i dostępnymi na stronie, wzorami druków stosowanych przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę, na zamówienie nakładu zgodnie z obowiązującymi i dostępnymi na stronie, wzorami druków stosowanych przez Wykonawcę po wykorzystaniu obecnie posiadanego nakładu własnego druków potwierdzenia odbioru.

 

Pytanie 2

Wykonawca prosi o ponowne przeanalizowanie poniższego pytania.

Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści zaproszenia, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zakładając, że ostatecznie Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu pkt 14.2 postanowień umowy, których możliwości przewidział i wskazał, to jednak niedostatecznie opisał warunki dokonania zmian umowy – co w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa, jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która zostanie uznana za nieważną.

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt 14.2 poprzez rozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen, poprzez dodanie punktu 4a w  następującym brzmieniu:

4a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pozostawienie odpowiedzi na zadane pytania w niezmienionej formie, bądź nieudzielenie odpowiedzi uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający uszczegóławia zapis pkt. 14.2 pkt. 4) ogłoszenia w następujący sposób: średnik zastępuje się kropką i dopisuje się zdanie: „W takim przypadku Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.”. Zmiana stawki podatku VAT jest zdarzeniem zewnętrznym niezależnym od woli stron umowy. Przy tym dotyczy ona w równym stopniu wszystkich podmiotów będących podatnikami tego podatku. W związku z powyższym zmiana stawki podatku VAT może stanowić obiektywnie uzasadnioną przyczynę zmiany wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w umowie.

W odniesieniu do wniosku Wykonawcy o wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących  zmiany cen i propozycji Wykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.12.2017 r.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 15.12.2017 r.

ZP.271.24.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2017 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert została złożona 1 oferta.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę

Liczba placówek pocztowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, w których będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych

1.

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

78 065,40

do 31.12.2018 r.

37 024

4

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 15.01.2018 r.

ZP.271.24.2017

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 02.01.2018 r. została zawarta umowa na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” w okresie od 02.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z Wykonawcą: POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.