XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [14.12.2017]

 

Kalwaria Zeb. 28.11.2017r.

BR. 0002.9.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2330/9, 2330/10, 2330/11 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4003 położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z tytułu pełnienia funkcji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 16. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 20. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 21. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA: Projekty uchwał (zip, 38,061.21KB)