Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [04-08.12.2017]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.11.2017 r.

BR.0012.6.2017

 

OGŁOSZENIE


Informuję, iż na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca zagrożeń przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska (RPO WM).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2330/9, 2330/10, 2330/11 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4003 położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z tytułu pełnienia funkcji.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 17. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.P.

Nazwa komisji

Data i godz. posiedzenia

Miejsce posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

04.12.2017 r.

godz. 9.00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

05.12.2017 r.

godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

08.12.2017 r.

godz. 9.00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4