XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [09.11.2017]

 

Kalwaria Zeb. 25.10.2017r.

BR. 0002.8.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Informacja o projekcie „Dolany” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym najemcą, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia pomnika.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.12.07.2017r.)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.03.08.2017r.)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.15.09.2017r.)
 25. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 26. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 15,007.06KB)