Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [30-31.10.2017]

 

Kalwaria Zeb. 25.10.2017 r.

BR.0012.5.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej problematyki pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym najemcą, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie usunięcia pomnika.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.12.07.2017r.)
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.03.08.2017r.)
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (dot. wezwania z dn.15.09.2017r.)
 21. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

L.P.

Nazwa Komisji

Data i godz.

posiedzenia

Miejsce

Posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

30.10.2017 r.
godz. 9.00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

30.10.2017 r.
godz. 14.00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

31.10.2017 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4