Zarządzenie nr 423/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Projektu pn.: „Wyrównaj swoje szanse!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

BIP Zarządzenie nr 423/2017