Odbiór nowych pomieszczeń w Przedszkolu w Zebrzydowicach

22 września br. dokonano odbioru nowych pomieszczeń w Przedszkolu w Zebrzydowicach. Powstały tutaj dwa nowe oddziały przedszkole, a opieką zostało objętych 25 dzieci. To kolejne przedszkole, które zyskało zupełnie nowy wygląd.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę sieci przedszkoli. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach.

Teraz  powstały nowe w Zebrzydowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, Gmina pozyskała dotację  na ich uruchomienie w wysokości ponad 1 mln zł.

Warto pamiętać, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła w marcu br. wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR).

Po przeprowadzonych ocenach, Gmina uzyskała dofinansowanie na  wspomniane zadanie w kwocie 1.097.068,22 zł (dofinansowanie 85%). Koszt całego zadania wynosi 1.290.668,50 zł.

Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostały prace inwestycyjne  właśnie w Zebrzydowicach, polegające na adaptacji pomieszczeń na nowe  przedszkole.

W ramach pozyskanych środków zaplanowano też wydatki na  wynagrodzenie personelu  w dwóch nowoutworzonych oddziałach, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Zaplanowano środki wyjazdy na zajęcia przyrodnicze i doświadczalne, szkolenia  nauczycieli i zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych. Łączny koszt to 637 tys.  zł., a sama kwota dofinansowania to aż 542 tys.  zł.

W Zebrzydowicach dokonano przebudowy części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami celem utworzenia oddziału przedszkolnego, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną.

Wykonawca robót była  firma ETNA Piotr Job ze Skawiny.  Wartość robót budowlanych wyniosła  449.277,67 zł.

W odbiorze udział wzieli Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, pracownicy Urzedu Miasta referatu Inwestycji, radny Rady Miejskiej Marcin Ożóg, Sołtys Ireneusz Kowalczyk, dyrektor szkoły Jadwiga Rusin, inspektor nadzoru inwestorskiego Adam Porębski i Grzegorz Żuk, wykonawca Piotr Job.

Oficjalne otwarcie Przedszkola nastąpi 16 października, do którego  cała szkoła już się przygotowuje.