XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [28.09.2017]

 

Kalwaria Zeb. 13.09.2017r.

BR. 0002.7.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2018-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/419/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikom wieczystym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 14. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 17. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 18. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA: Projekty uchwał (zip, 35,396.45KB)