Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [18-21.09.2017]

 

Kalwaria Zeb. 11.09.2017r.

BR.0012.4.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołane zostają w dniach jak w załączonym terminarzu posiedzenia Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2018-2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/419/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej diagnozy liczby osób niepełnosprawnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod kątem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikom wieczystym.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 14. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.P.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

 

Przew. Tadeusz Stela

18.09.2017r.

godz. 9.00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 

Przew. Ewa Pacut

19.09.2017r.

godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

 

Przew. Piotr Kumor

21.09.2017r.

godz .8.00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4