Ogłoszenie o naborze - inspektor w Zespole ds. drogownictwa

[01.09.2017] Ogłoszenie o naborze

[15.09.2017] Informacja o wynikach naboru

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
inspektora w Zespole ds. drogownictwa

 

zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U.2014, poz. 1786)

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
1) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
2) minimum 3-letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,

3. Wymagania dodatkowe:

1) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z drogownictwem, w tym co najmniej 2-letni w administracji publicznej,
2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
3) prawo jazdy kat. B, możliwości wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z realizacją robót drogowo - mostowych:

- zlecanie dokumentacji projektowych oraz dokumentacji przetargowych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
- prowadzenie nadzoru nad robotami według odrębnych postanowień, np. umów, egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp., zwalnianie kaucji gwarancyjnych,
- rozliczanie robót, sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie dokumentów OT, PT,
- działania w zakresie zgłaszania robót zgodnie z prawem budowlanym, uzyskiwania decyzji na użytkowanie itp.,

2) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem robót drogowo-mostowych,
3) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowo-mostowe, a w szczególności współpraca w tym zakresie z innymi referatami,
4) Prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej realizacji robót,
5) Przygotowywanie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kpa,
6) Prowadzeniu spraw związanych z:

- uzgadnianiem lokalizacji budynków, ogrodzeń, reklam, sieci i urządzeń technicznych w pasie drogowym,
- udzieleniem zezwoleń na lokalizację zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat oraz naliczaniem kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego,
- wydawaniem oświadczeń o dostępie nieruchomości do drogi publicznej,
- ewidencją dróg, obiektów mostowych, letnim i zimowym utrzymaniem dróg, drogowych obiektów inżynierskich itp.

7) Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów w tym zakresie,

5. Warunki pracy na stanowisku:

• Zatrudnienie: planowane wrzesień-październik 2017 na podstawie umowy o pracę, na czas określony,
• miejsce pracy - praca w budynku Urzędu lub poza nim. Stanowisko usytuowane na piętrze (brak windy) w Zespole ds. Drogownictwa,
• stanowisko pracy - związane z pracą przy komputerze i przemieszczaniem się w terenie,
• wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
8. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. oświadczenie o zdolności do zajmowania określonego wyżej stanowiska lub zaświadczenie lekarskie;
10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
11. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul Mickiewicza 7, 34 -130 Kalwaria Zebrzydowska lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu. Kopertę z aplikacją należy opisać „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa” i złożyć w terminie do dnia 12 września 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie, za pomocą poczty elektronicznej lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Aplikacja musi być podpisana, a każda kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz, do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Kalwaria Zebrzydowska dnia 1 września 2017r.

 

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Augustyn Ormanty

 


 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
inspektora w Zespole ds. drogownictwa

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia naboru):
W związku z ogłoszeniem w/w naboru nie wpłynęła żadna oferta

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.09.2017 r.