Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 sierpnia 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 01 września 2017 r. do 25 września 2017 r. w formie:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”, który należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;

2) zbierania uwag i opinii w formie pisemnej do urn, z wykorzystaniem wydrukowanych formularzy dostępnych w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7
i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul Mickiewicza 4;

3) zbierania ustnych uwag;

4) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Materiały tj. projekt uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 01 września 2017 roku:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”,
  • na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl)
    w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”,
  • w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Rewitalizacja