Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 14 listopada 2016 roku

 

Zgodnie z art. 6, ust. 2-9, art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) oraz art. 5a, ust. 1, 30, ust. 1 i ust. 2, pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), a także Zarządzeniem Nr 294/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska informuje, że rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W dniach od 14 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej
w zakładce „Programy i granty” oraz w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pok. nr 16, w okresie od 14 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”, który należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;

2) zbierania uwag i opinii w formie pisemnej do urn, z wykorzystaniem wydrukowanych formularzy dostępnych w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul Mickiewicza 4;

3) warsztatów i zbierania ustnych uwag.

Materiał informacyjny oraz formularz elektroniczny dostępne będą od dnia 14.11.2016 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty” pod adresem http://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska/Article/id,234667.html
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod adresem www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Uwagi, opinie i propozycje nie będą rozpatrywane, jeżeli:

  • ich data wpływu miała miejsce przed dniem 14.11.2016 r. lub po dniu 14.12.2016 r.
  • niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem.