Ogłoszenie o naborze - inspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji

[10.07.2017] Ogłoszenie o naborze

[24.07.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

[27.07.2017] Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji

 

zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U.2014, poz. 1786)

1. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie
3) minimum 3-letni staż pracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,


3. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) znajomość zasad naliczania opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i weryfikowanie zezwoleń pod kątem uiszczenia opłaty,
3) znajomość zagadnień z zakresu profilaktyki ;
4) znajomość i umiejętność stosowania ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2. Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych oraz innymi instytucjami branży rzemieślniczej w zakresie działalności gospodarczej,
3. Planowanie budżetu z zakresu promocji,
4. Sporządzanie umów, zamówień i porozumień z zakresu spraw gospodarczych oraz profilaktyki,
5. Prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych,
6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobór opłat w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,
7. Sporządzanie sprawozdań, informacji i ankiet dotyczących wydawanych zaświadczeń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Planowanie i realizacja budżetu spraw gospodarczych oraz profilaktyki,
9. Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, przedmioty nietrwałe oraz materiały biurowe, Należyte, zgodne wymogami i wcześniejszym uzgodnieniem z referatem Budżetowym oznaczenie każdego zakupionego sprzętu, składanie pisemnej informacji do referatu Budżetowego o rozmieszczeniu sprzętów w referatach oraz każdej ich zmianie.
10. Prowadzenie całości spraw związanych z bhp., p.poż. w budynku Urzędu Miasta.
11. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu, wydawanie materiałów pracownikom,
12. Zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń technicznych w budynku Urzędu Miasta.
13. Nadzór nad urządzeniami zabezpieczającymi obiekt i mienie Urzędu Miasta przed kradzieżą i pożarem oraz dekorowanie budynku Urzędu Miasta.
14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcją Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki:
- opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na każdy rok kalendarzowy.
- sporządzanie umów z wychowawcami świetlic środowiskowych, instytucjami prowadzącymi szkolenia profilaktyczne, z osobami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne oraz osobami działającymi w sferze profilaktyki,
- sporządzanie upoważnień dla członków Gminnej Komisji-Zespołu Kontroli Placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy,
- sporządzanie list płac za posiedzenia Komisji i przeprowadzone wywiady środowiskowe,
- rozliczanie wydatków, opisywanie faktur i rachunków w zakresie działalności profilaktycznej i przekazywanie do realizacji do Referatu Budżetowego,
- przygotowywanie postanowień dla GKRPA i PN, przedkładanie Komisji w celu zaopiniowania wniosków na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjmowanie korespondencji z Sądu, od Kuratorów Sądowych, biegłych Sądowych oraz osób fizycznych w sprawie objęcia leczeniem odwykowym.
15. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów w tym zakresie.


5. Warunki pracy na stanowisku:

• Zatrudnienie: od sierpnia 2017 na podstawie umowy o pracę, na czas określony,
• miejsce pracy - praca w budynku Urzędu lub poza nim. Stanowisko usytuowane na II piętrze (brak windy) w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji,
• stanowisko pracy - związane z pracą przy komputerze i przemieszczaniem się w terenie,
• wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
8. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. oświadczenie o zdolności do zajmowania określonego wyżej stanowiska lub zaświadczenie lekarskie;
10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
11. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).


Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul Mickiewicza 7, 34 -130 Kalwaria Zebrzydowska lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu. Kopertę z aplikacją należy opisać „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie PDG” i złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie, za pomocą poczty elektronicznej lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Aplikacja musi być podpisana, a każda kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz, do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kalwaria Zebrzydowska dnia 10 lipca 2017 r.

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty

 


 

Kalwaria Zebrzydowska dnia 24 lipca 2017 roku

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze
– inspektora w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Informuję, że w wyniku wstępnej analizy oferty do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się
Pan Dawid Ochman zam. Kalwaria Zebrzydowska

 

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty

 


 

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji został wybrany Pan Dawid Ochman.

Uzasadnienie:

Pan Dawid Ochman spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji.

 

Kalwaria Zebrzydowska dnia 27 lipca 2017 roku.

 

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty