XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [29.06.2017]

Kalwaria Zeb. 13.06.2017r.

BR. 0002.4.2017

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2016 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wadowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Stanisławiu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Stanisławiu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kalwarii Zebrzydowskiej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przytkowicach w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Przytkowicach w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach ze Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z klasami I-III w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach ze Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z klasami I-III w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016r. poz. 4286/.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy Nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4003 położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2330/9, 2330/10, 2330/11, 2330/12 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 139/11 i 139/12 stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Barwałdzie Średnim.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej prostopadłej od ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 42. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 43. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

PLIKI DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 146,113.63KB)