Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz [19-22.06.2017]

 

 

Kalwaria Zeb. 12.06.2017r.

BR.0012.3.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołane zostają w dniach jak w załączonym terminarzu posiedzenia Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wadowice.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Stanisławiu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Stanisławiu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kalwarii Zebrzydowskiej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przytkowicach w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Przytkowicach w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach ze Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z klasami I-III w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach ze Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z klasami I-III w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016r.poz. 4286/.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy Nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap A.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4003 położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2330/9, 2330/10, 2330/11, 2330/12 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 139/11 i 139/12 stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Barwałdzie Średnim.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej prostopadłej od ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 29. Informacja dotycząca wybranych możliwości zagospodarowania działek nr 3158/40, 4105/9 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
 31. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 32. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2016 rok.
 33. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2016 rok.
 34. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 35. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 36. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 37. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 38. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 39. Wolne wnioski.
 40. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.P.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
Posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

19.06.2017r.

godz.9,00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

2.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

21.06.2017r.

godz.8,00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

3.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

22.06.2017r.

godz.8,30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4