Starszy referent w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.05.2017] Ogłoszenie o naborze

[29.05.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

[09.06.2017] Informacja o wynikach naboru

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy referent

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

(Telefon: 33 8766 331, 33 8764 422)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie średnie,

6) minimum dwuletni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach w dziale finansowym,

2) preferowane wykształcenie ekonomiczne,

3) znajomość programów biurowych: Word, Excel oraz finansowo - księgowych,

4) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,

5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zdolność do pracy pod presją czasu.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przygotowywanie, sprawdzanie, opisywanie i kompletowanie dokumentów do księgowania oraz dekretacja dowodów księgowych,

2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, na podstawie zakładowego planu kont oraz klasyfikacji budżetowej,

3) uzgadnianie zapisów w ramach ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej w poszczególnych okresach sprawozdawczych,

4) bieżące monitorowanie poziomu wydatków i dochodów budżetowych, prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania i porównania z planem finansowym i przedkładanie informacji w tym zakresie odpowiednim podmiotom,

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z rodzajami, formami, terminami i zasadami sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych oraz przygotowywanie danych do inwentaryzacji, sprawozdań finansowych i współpraca w tym zakresie z Głównym księgowym.

6) sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz obowiązującej sprawozdawczości dla podatku od towarów i usług VAT i przekazywanie do weryfikacji Głównemu księgowemu przed przekazaniem do ewidencji gminy,

7) prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek z funduszu mieszkaniowego, w tym uzgadnianie wysokości zadłużenia poszczególnych pożyczkobiorców z pracownikiem prowadzącym techniczno – organizacyjną obsługę funduszu mieszkaniowego,

8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu sporządzenia rocznego sprawozdania,

9) przygotowywanie i przekazywanie dowodów księgowych do składnicy akt Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca o charakterze administracyjno – biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy

2) praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy

3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (przewiduje się zatrudnienie w miesiącu czerwcu 2017 r.),

4) praca na pierwszym piętrze w budynku w którym znajduje się siedziba Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (brak windy).

 

5. W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% .

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

2) życiorys (CV), zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - własnoręcznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- własnoręcznie podpisany,

4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy,

5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu -własnoręcznie podpisane.

 

7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Starszy referent w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiejul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do15:00) lub pocztą na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w terminie do dnia 23.05.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka).

Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

8. Informacje dodatkowe

Złożone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnegoi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska, po uprzednim skierowaniu do lekarza przez pracodawcę.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.05.2017 r.

 

Dyrektor
Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

 


 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

- stanowisko Starszego referenta


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy ofert złożonych przez kandydatów, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się siedmiu kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Sabina Brózda zam. Przytkowice
  2. Kazimiera Madej zam. Brody
  3. Elżbieta Porzycka zam. Barwałd Dolny
  4. Gabriela Woźniak zam. Brody
  5. Katarzyna Maciuga zam. Stanisław Dolny
  6. Elżbieta Kumor zam. Zarzyce Wielkie
  7. Anna Mikołajek zam. Wadowice


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 maja 2017 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Anna Guzik

 


 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
Starszy referent

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, została wybrana Pani Katarzyna Maciuga zamieszkała w Stanisławiu Dolnym.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Maciuga spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Starszego referenta.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 09 czerwca 2017 r.

 

Dyrektor
Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska