Email Drukuj PDF

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku...

[15.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[31.03.2017] Informacja z otwarcia ofert

[28.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[11.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

[18.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[25.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 43760 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (sekretariat, parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi
Numer referencyjny: ZP.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi. 1.Zadanie nr 1: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie klatki schodowej, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanymi (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Zadanie nr 2: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanym (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2017, godzina: 09:30,

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 498.70KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,983.73KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 72,477.41KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.03.2017 r.

ZP.271.6.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 43760 - 2017 w dniu 15.03.2017 r. na zamówienie pn.

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1:

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej;

Zadanie nr 2:

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- na Zadanie nr 1: 407 000,00 zł

- na Zadanie nr 2: 293 000,00 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na każde zadanie zostały złożone 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji (miesiące)

Warunki płatności

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

1.

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export artykułów przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 a
32-050 Skawina

552.253,89

396.211,56

do 31 sierpnia 2017 r.

48

48

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Stanisław Barzycki Zakład Budowlano-Montażowy
Kuków 121 A
34-206 Krzeszów

435.000,00

449.699,69

do 31 sierpnia 2017 r.

60

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 74 E

525.310,97

379.937,49

do 31 sierpnia 2017 r.

60

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.04.2017 r.

ZP.271.6.2017

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 43760-2017 w dniu 15.03.2017 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych zadań tj.:

Zadanie nr 1:

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej

Zakład Remontowo-Budowlany

Malarstwo i Tapeciarstwo

Mieczysław Barzycki

34-205 Stryszawa 71 E

cena wybranej oferty: 525 310,97 zł

słownie złotych: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziesięć 97/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export artykułów przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 a
32-050 Skawina

57,07

32,00

89,07

2.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 74 E

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 2:

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi

Zakład Remontowo-Budowlany

Malarstwo i Tapeciarstwo

Mieczysław Barzycki

34-205 Stryszawa 71 E

 

cena wybranej oferty: 379 937,49 zł

słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 49/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export artykułów przemysłowych 
ul. Wyspiańskiego 48 a
32-050 Skawina

57,54

32,00

89,54

2.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 74 E

60,00

40,00

100,00

 

 


 

 

Ogłoszenie nr 81689 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 43760 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi. 1.Zadanie nr 1: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie klatki schodowej, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanymi (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Zadanie nr 2: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanym (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45111291-4, 45111300-1, 45262210-6, 45262500-6, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421000-4, 45310000-3, 45332000-3, 45332400-7, 45331200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 479851.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki ,  ,  Stryszawa 71E,  34-205,  Stryszawa,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 525310.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 435000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 552253.89
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2017 r.

ZP.271.6.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 43760-2017 w dniu 15.03.2017 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi” w zakresie zadania nr2 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane
import-export artykułów przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 a
32-050 Skawina

 

cena wybranej oferty: 396 211,56 zł

słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście 56/100

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki 34-205 Stryszawa 71 E, którego oferta w dniu 28.04.2017 r. została wybrana jako najkorzystniejsza na realizację Zadania nr 2 pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi”, złożył pismo o rezygnacji z zawarcia umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Oferta złożona przez P. Piotra Job prowadzącego działalność gospodarczą pn. ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export artykułów przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 a 32-050 Skawina spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 89,54 punktów, w tym w kryterium cena: 57,54 pkt, w kryterium wydłużenie okresu gwarancji: 32,00 pkt.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


 

Ogłoszenie nr 87895 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 43760-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej; Zadanie nr 2: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi. 1.Zadanie nr 1: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie klatki schodowej, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanymi (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Zadanie nr 2: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego, - zakres związany z pozostałymi elementami projektowanym (nie związanymi z ochroną ppoż. budynku). Szczegółowo roboty budowlane zadania określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45111291-4, 45111300-1, 45262500-6, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421000-4, 45310000-3, 45332400-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 319499.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
ETNA Potr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export art. przemysłowych,  ,  ul. Wyspiańskiego 48A,  32-050,  Skawina,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 396211.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379937.49
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449669.69
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.