Informacja dotycząca przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja dotycząca przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

W zawiązku z powielaniem nieprawdziwej informacji przez portal Wadowice24.pl  w artykule "Kalwaria w poważnym kłopocie. Ten dworzec może być samowolą budowlaną" autorstwa Karol Wieczorek o nieposiadaniu przez Gminę dokumentów zezwalających na budowę przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Krakowskiej Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zwrócił się do redakcji Wadowice24.pl o umieszczenie sprostowania.


Redakcja portalu Wadowice24.pl zobowiązała się do umieszczenia sprostowania następującej treści:

  1. Firma Inżynierska ALL CON w Bielsku-Białej uzyskała pozwolenia na budowę przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 5104/1 w roku 1993. Przedmiotowy obiekt został wybudowany 1993 r. i od tego czasu jest użytkowany.
  2. O budowie przystanku autobusowego Pan Zdzisław Jucha posiadał wiedzę w roku 1993. Dowodem na powyższe jest notatka spisana w dniu 1.09.1993 r., stanowiąca ugodę. Z notatki powyższej jednoznacznie wynika, że Pan Zdzisław Jucha wyraził zgodę na lokalizację przedmiotowego przystanku, pozostawienie studzienek z możliwością uregulowania wysokości studzienki do przyszłych obiektów oraz wycofał swoje zażalenie złożone w Urzędzie w dniu 26.08.1993 r.
  3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na budowę zakończyło się przeszło 22 lata temu w związku z tym zgodnie z art.156 § 2 kpa „Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w §1 pkt. 1,3,4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.”
  4. Wojewoda Małopolski decyzja z dnia 26.02.2016 r. odmówił stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę przystanku autobusowego. Decyzja Wojewody Małopolskiego została zaskarżona przez Pana Juchę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
  5. Gmina Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013 uzyskała ze Starostwa Powiatowego  w Wadowicach pozwolenie na przebudowę istniejącego przystanku autobusowego. Pan Zdzisław Jucha również złożył wniosek do Wojewody o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 21.04.2016 r. odmówił stwierdzenia nieważności tej decyzji.
  6. Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej  jest w  posiadaniu  dokumentów zezwalających na budowę przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Krakowskiej


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Firma Inżynierska ALL CON w Bielsku-Białej uzyskała pozwolenia na budowę przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 5104/1 w roku 1993. Przedmiotowy obiekt został wybudowany 1993 r. i od tego czasu jest użytkowany.  Pan Zdzisław  Jucha złożył wniosek o stwierdzenie nieważności w/w pozwolenia uzasadniając to brakiem jego udziału w postępowaniu.

O budowie przystanku autobusowego Pan Zdzisław Jucha posiadał wiedzę w roku 1993. Dowodem na powyższe jest notatka spisana w dniu 1.09.1993 r., stanowiąca ugodę. Z notatki powyższej jednoznacznie wynika, że Pan Zdzisław Jucha wyraził zgodę na lokalizację przedmiotowego przystanku, pozostawienie studzienek z możliwością uregulowania wysokości studzienki do przyszłych obiektów oraz wycofał swoje zażalenie złożone w Urzędzie w dniu 26.08.1993 r. W związku z powyższym na podstawie art. 156 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności w/w decyzji, gdyż Pan Zdzisław Jucha już od 1.09.1993 r. posiadał wiedzę o powyższej inwestycji, którą przez cały ten okres czasu nie kwestionował.

Wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwarii Zebrzydowskiej działka Pana Juchy znajduje się w jednostce MN, dla której powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki. Przy takich ustaleniach planu, Pan Jucha nie miałby możliwości realizacji nowych inwestycji na przedmiotowej działce. Gmina Kalwaria Zebrzydowska była w trakcie opracowywania zmian planu zagospodarowania przestrzennego i  w celu pomocy Panu Zdzisławowi Jucha poinformowała Pana Zdzisława Juchę  o konieczności złożenia wniosku do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wybudowana wiata przystankowa nie obniżyła wartości nieruchomości Pana Juchy jak również nie uniemożliwiła jej zabudowy.

Obecnie opracowany został nowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, uwzględniający wniosek Pana Juchy. Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego oczekuje na zatwierdzenie  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi Panu Zdzisławowi Jucha realizację jego planów inwestycyjnych.

Jak z powyższego wynika Gmina jest za polubownym załatwieniem sprawy.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na budowę zakończyło się przeszło 22 lata temu w związku z tym zgodnie z art.156 § 2 kpa „Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w §1 pkt. 1,3,4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Wojewoda Małopolski decyzja z dnia 26.02.2016 r. odmówił stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę przystanku autobusowego. Decyzja Wojewody Małopolskiego została zaskarżona przez Pana Juchę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody małopolskiego do ponownego rozpatrzenia.

Na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego została przez Gminę złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie Sądu.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013 uzyskała ze Starostwa Powiatowego  w Wadowicach pozwolenie na przebudowę istniejącego przystanku autobusowego. Pan Zdzisław Jucha również złożył wniosek do Wojewody o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 21.04.2016 r. odmówił stwierdzenia nieważności tej decyzji. Decyzja Wojewody Małopolskiego została zaskarżona przez Pana Juchę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Do chwili obecnej brak rozstrzygnięcia prze Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.