Rozpoczęto prace nad budżetem na rok 2016

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej niniejszym informuje, że przystępujemy do prac przygotowawczych w zakresie opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok.

W związku z powyższym uprzejmie proszę mieszkańców miasta i gminy o składanie wniosków i propozycji do projektu budżetu bezpośrednio do radnych Rady Miejskiej, sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Radni Rady Miejskiej, sołtysi, przewodniczący Zarządów Osiedli oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani są do przedłożenia wszystkich propozycji do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 15.10.2015 r.

Jednocześnie prosi się instytucje kultury i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną do składania propozycji do budżetu na 2016 rok do 30.09.2015 r.

Wszystkie wnioski należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta pok. nr 1.

Wnioski te zostaną poddane szczegółowej analizie przy pracach związanych z projektem budżetu i, w miarę możliwości finansowych gminy, uwzględnione w projekcie budżetu na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta

dr hab. inż Augustyn Ormanty