Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

 

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez burmistrza miasta, na wniosek:

― posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,

― właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów.

W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o wycinkę drzew/krzewów

Procedura uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew