Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz [11-15.09.2015]

Kalwaria Zeb. 04.09.2015r.
BR.0012.5.2015

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołane zostały jak w załączonym terminarzu posiedzenia Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2016-2017.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska umów dzierżawy na czas nie dłuższy niż 3 lata – dotyczącej przypadków, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Stanisławiu Dolnym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 1410 i 1412/2, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na określonym obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 12. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2015-2024.
 15. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz
Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

LP.

Nazwa Komisji

Data i godz.

posiedzenia

Miejsce

Posiedzenia

1.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

11.09.2015r.

godz.12,00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

2.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

14.09.2015r.

godz.12,30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

3.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

15.09.2015r.

godz.9,30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4