Znów udało się pozyskać duże pieniądze na przebudowę drogi gminnej w Leńczach

Pozyskaliśmy kolejne duże pieniądze! Tym razem na "Przebudowę drogi gminnej Leńcze–Przytkowice K470090" - tą dobrą wiadomością, że w Leńczach będzie kolejna duża inwestycja, pragniemy podzielić się z mieszkańcami naszej gminy.

Warto nadmienić, że posiadanie przez Urząd Miasta zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, było niezbędnym warunkiem dla skutecznej aplikacji dotyczącej przebudowy tej drogi.
Z uwagi na długość przedmiotowej drogi (powyżej 4km) dokumentację wykonano z podziałem na 6 odcinków . Dotychczas udało się zrealizować w 2012r w ramach przyznanej dotacji z PROW, odcinek w km 0+692 – 0+824 za kwotę 198 939,41 zł – w tym dotacja ze środków EFROW – 115 333,21zł. Ponadto w latach 2012 i 2013 gmina z własnych środków finansowych rozpoczęła etapowo realizację odcinka w/w drogi w km 0+012 – 0+629. Zrealizowano odcinek o dł. 252 mb. za kwotę 390 839,31 zł.
Dla mieszkańców sołectwa Leńcze, ale także innych jej użytkowników, jest to droga strategiczna. Przebiega przez centrum wsi i łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową.
Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Referat Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta, opracował kolejny wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Wniosek, został złożony 30 września br. jako aplikacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w województwie małopolskim – edycja 2014/2015.
Po ocenie wniosek znalazł się na liście rankingowej, jako zadanie proponowane do realizacji w 2015 roku przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska. Cale zadania, obejmują przebudowę drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w zakresie przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze.
Koszty realizacji zadania wg. kosztorysu inwestorskiego to; 3 422 733, 06 zł. Dotacja to 50% kosztów realizacji.
W okresie 2011 - 2014 w Leńczach zostało wykonanych dużo inwestycji, jak np.; przebudowa centrum wsi, plac zabaw "Radosna szkoła", plac fitness, inwestycje w bazie szkoły. Tego roku przystępujemy do termomodernizacji wraz z odwodnieniem budynku tzw. "Agronomówki", w której mieści się biblioteka i świetlica środowiskowa – uruchomiona też w tej kadencji. Podpisana została również umowa na realizację końcowego etapu rozbudowy zaplecza sportowego LKS Leńcze.