Droga do sukcesu prowadzi ścieżkami nauki

Święto Komisji Edukacji Narodowej tego roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska obchodzone było w Przytkowicach dnia 10 października. Piękną oprawę artystyczną przygotowała społeczność Zespołu Szkół nr 3 z Przytkowic.

Z okazji tej uroczystości Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski przekazał dyrektorom szkół samorządowych oraz nauczycielom z terenu gminy podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Burmistrz złożył także życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i kolejnych osiągnięć w kształceniu naszych młodych mieszkańców.

Była to również dobra okazja do podsumowania zadań w obszarze edukacji, opieki, wychowania i sportu zrealizowanych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w okresie kadencji 2010 – 2014.

Burmistrz Zbigniew Stradomski przedstawił najważniejsze fakty, charakteryzujące stan oświaty w gminie.

 

 

„W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w dziewięciu zespołach szkół samorządowych oraz jednej szkole podstawowej razem będzie uczyć się (w 234 oddziałach) 2582 uczniów, a w proces ich kształcenia i wychowania zaangażuje się znaczna grupa pedagogów. W przeliczeniu na pełny wymiar czasu (etat) i podział na stopnie awansu zawodowego, zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco ; stażystów –13 etatu, kontraktowych – 30,76 etatu, mianowanych – 47,93 etatu, dyplomowanych – 153,43 etatu. Taka statystyka dowodzi, że w Gminie Kalwaria Zebrzydowska kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze wykwalifikowana i posiada znaczące osiągnięcia zawodowe. Warto także podkreślić, iż w naszych gminnych placówkach, nie ma fali zwolnień, a ruch kadrowy odbywa się poprzez płynną wymianę nauczycieli odchodzących na przysługujące im świadczenia.” – podkreślał Burmistrz.

 

 

„Do przedszkoli samorządowych zapisano 207 dzieci, w tym 14 sześciolatków. Natomiast do 17 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie w tym roku szkolnym chodzić 321 dzieci, 119 sześciolatków i 202 pięciolatków. Tylko nieliczna grupa rodziców zdecydowała się posłać swoje maluchy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jest ich razem 55. Obok funkcjonujących trzech przedszkoli niepublicznych, Gmina dorobiła się w okresie ostatnich czterech lat trzech nowych przedszkoli (w Barwałdzie Średnim, Podolanach i Kalwarii), które razem z funkcjonującymi już w Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym w pełni zaspakajają zgłoszone przez rodziców potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej. Troska samorządu nakierowana jest na działalność opiekuńczo wychowawczą, dlatego do utworzonych w ostatnim czasie pięciu świetlic środowiskowych (w Barwałdzie Górnym, Stanisławiu Dolnym Kępki, Leńczach, Podolanach i Kalwarii Zebrzydowskiej), tego roku dołączą świetlice w Barwałdzie Średnim, Stanisławiu Dolnym Dolany i Zarzycach Wielkich .

 


Niż demograficzny widoczny jest w populacji gimnazjalistów, których w Gminie uczy się 686 w 33 oddziałach. Dużym sukcesem dla samorządu, a dobrem dla dzieci i młodzieży jest otwarcie w 2013 roku Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, do której obecnie uczęszcza 84 osób, a jej budżet wzmacnia finanse gminnej edukacji.

W okresie ostatnich 4 lat w naszej gminie w wielu obszarach zaszły duże, dobre zmiany. Edukacja, sport i rekreacja to obszar, w który dużo zainwestowaliśmy. W trosce o przyszłość rodziny - dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców- utworzyliśmy w mieście i sołectwach przyjazne i bezpieczne miejsca aktywnego wypoczynku. Powstała wielofunkcyjna baza sportowo - turystyczna, która obok dobrej oferty opiekuńczej i edukacyjnej wpłynie na rozwój miasta i gminy.

 


Sport i rekreacja jest tylko jednym z wielu celów realizowanego planu zmian, wykonanego w kadencji 2010 - 2014.

Otwarcie gminnej hali sportowej, na które zapraszam 17 października br., jest dobrą okazją do zaprezentowania wybranych inwestycji, które zmieniają dotychczasowy wizerunek zapomnianych miejsc, przeznaczonych dla sportu i rekreacji, oraz zadań, na których wykonanie nasi mieszkańcy czekali od dawna:

  1. 1. Dla najważniejszych i najmłodszych mieszkańców miasta i gminy wybudowaliśmy 10 bezpiecznych, radosnych i kolorowych placów zabaw, które poprzez zabawę zachęcają do wejścia w świat sportu i nowych wyzwań.
  2. 2. Odnowiona baza siedmiu szkół samorządowych, nowe elewacje i termomodernizacja, nowe toalety, wyremontowane sale lekcyjne i gimnastyczne i inne miejsca, a także znaczące doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.
  3. 3. Na terenie gminy powstały dwa duże kompleksy sportowe:

- Wokół ,,Orlika 2012’’ w Kalwarii Zebrzydowskiej - inwestycji rozpoczętej w poprzedniej kadencji, a zakończonej w 2011 roku – powstało boisko do piłki plażowej, plac fitness, a zimą gminne lodowisko, które jest dużą atrakcją nie tylko dla najmłodszych.

- Inicjatywa podjęta przez Radę Młodzieży oraz innych młodych mieszkańców skupionych w najmłodszym w naszej gminie Stowarzyszeniu Rada Młodzieży, poparta osobistym zaangażowaniem i pracą, zaowocowała powstaniem Toru Rowerowego jakiego nie ma jeszcze w Małopolsce. Pumptrack - Kalwaria to świetne miejsce do uprawiania tej bardzo popularnej wśród młodzieży dyscypliny kolarstwa.

- W Przytkowicach obok szkoły i sali gimnastycznej powstał w ciągu trzech lat duży kompleks sportowo – rekreacyjny złożony z ,,Orlika’’, placu zabaw i placu fitness.

 


4. Sukcesywnie realizowany jest plan odbudowy zużytej bazy sportowej w całej gminie. Efektem wykonanej pracy jest pawilon turystyczno - noclegowy ,,Kalwarianka’’, wyremontowane trybuny boiska MKS ,,Kalwarianka’’, nowoczesny budynek na działalność LKS ,,Filkówka’’ w Barwałdzie Średnim oraz budynek zaplecza sportowego dla LKS ,,Leńcze’’, którego budowa dobiega już końca. W 2013 roku wykonaliśmy projekt przebudowy budynku sportowego LKS ,, Stanisławianka’’ , a tego roku przystąpiliśmy do jego realizacji.

5.Dla młodzieży i dorosłych wykonaliśmy duży nowoczesny projekt budowy w mieście i sołectwach, razem 11 placów fitness – miejsc aktywnej rekreacji, ulokowanych w miejscach dogodnych dla mieszkańców i turystów. W ten projekt wpisuje się także wielofunkcyjny Plac Rekreacyjny usytuowany w środku dużych osiedli mieszkaniowych przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To zadanie także wyróżnia naszą społeczność na mapie inwestycji sportowych w Małopolsce.

 


6. W tym roku przystąpiliśmy do wykonania projektu budowy nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem edukacyjnym przy ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym ,,Kępki’’.

7. Największą inwestycją sportową jest powstanie pełnowymiarowej nowoczesnej gminnej Hali Sportowej usytuowanej przy ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest spełnieniem długoletnich oczekiwań mieszkańców naszego miasta i gminy.

8. Ważne zadania realizowane w obszarze sportu, rekreacji i turystyki to również finansowanie statutowej działalności 16 stowarzyszeń i klubów sportowych działających w mieście i sołectwach. Na ten cel z budżetu gminy w latach 2010 -2014 przeznaczono kwotę 1.899.000,00 złotych.

Bardzo bogata i różnorodna oferta sportowa; piłka nożna, siatkowa, tenis ziemny, karate, szermierka, kolarstwo torowe, zawody psów zaprzęgowych i inne, adresowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży. Rozwija ich aktywność ruchową i emocjonalną, zachęca także dorosłych do uprawiania sportu.

9. Bogatym uzupełnieniem w kwocie 280.000 złotych jest realizowany w ostatnich czterech latach program finansowania z budżetu gminy, letniego i zimowego wypoczynku uczniów uczęszczających do szkół samorządowych, oraz dofinansowanie wielu form wypoczynku organizowanych przez inne placówki i organizacje działające w naszej gminie.

 


10. W latach 2011- 2014 możemy się poszczycić organizacją wielu prestiżowych imprez i zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej, a nawet światowej, których współorganizatorem bądź honorowym patronem był Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Należy tutaj wymienić m.in.:

- Ogólnopolski Turniej Szermierczy – Kub Sportowy „Grass-Hopper” Kalwaira

- Ogólnopolski Turniej Seido Karate – Kalwaryjski Klub Sportowy Seido Juku Karate

- Międzynarodowe Zawody Psów Zaprzęgowych - UKS ,,Sokolik’’ z Przytkowic

- Mecz piłki nożnej MKS „Kalwarianka” vs. Wisła Kraków w ramach obchodów 90 – lecia istnienia klubu „Kalwarianka”

- Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Małopolski w ramach organizowanych cyklicznie Dni Papieskich

- Just Pump It – Puchar Południowej Polski Pumptrack- Rada Młodzieży

- Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowane w ramach współpracy z LGD 4 Żywiołów

 


11. Docenieniem osiągnięć naszych największych młodych sportowców jest utworzenie programu stypendiów dla wybitnie uzdolnionych młodych sportowców z osiągnięciami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Tego roku takie stypendia otrzyma czterech młodych mieszkańców naszej gminy, którzy w 2013 roku odnieśli znaczące sukcesy sportowe.

Kwota wydatków gminnych zaangażowanych w inwestycje gminne w kadencji 2010 -2014 wyniosła ponad 31 milionów złotych. Należy jednak podkreślić, iż inwestycje te zostały zrealizowane dzięki pozyskaniu przez UM funduszy zewnętrznych, razem w kwocie ponad 14 milionów złotych na ich dofinansowanie. Wykonanie tak wielu zadań w bardzo krótkim czasie – czterech lat - stało się możliwe dzięki wspólnej zespołowej pracy wielu osób, pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, w tym OASS i Dyrekcji szkół. Dlatego dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy pomogli zrealizować ten tak bogaty i różnorodny, a zarazem bardzo trudny plan, zmian w naszej gminie. Zapraszam do dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamierzeń, zapisanych w nowej strategii naszej gminy.” – mówił podczas gminnej uroczystości Święta Komisji Edukacji Narodowej, zorganizowanej w ZS nr 3 w Przytkowiach, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Zbigniew Stradomski.