Witamy nowy rok szkolny

1 września 2014 r. w Gminie Kalwaria Zebrzydowska rozpoczęło naukę 1972 uczniów: w szkołach podstawowych – 1287, w gimnazjach – 685, natomiast do przedszkoli uczęszczać będzie 737 dzieci.
W tym roku szkolnym, w związku z rosnącymi potrzebami, baza przedszkoli powiększona została o kolejne dwa oddziały tj. w Barwałdzie Średnim i Kalwarii Zebrzydowskiej. Prowadzone są prace związane z uruchomieniem od następnego roku szkolnego dodatkowego oddziału przedszkolnego w Podolanach.

Dodatkowo przy szkołach samorządowych funkcjonują świetlice środowiskowe, zapewniając opiekę uczniom po zajęciach szkolnych. Od września br. uruchomione zostały trzy kolejne placówki - w Zarzycach Wielkich, Stanisławiu Dolnym Dolany i Barwałdzie Średnim. Tak więc razem w gminie w bieżącej kadencji uruchomiono osiem świetlic środowiskowych zapewniających dzieciom dodatkową opiekę i atrakcyjną ofertę w okresie wakacji i ferii zimowych.

W dniu 1 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy środowiskowej w Zarzycach Wielkich. Głównym zadaniem świetlicy będzie organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań, organizacja zajęć kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych, a także podejmowanie działań promujących zdrowy tryb życia bez uzależnień.

Przy szkołach i przedszkolach funkcjonują place zabaw dla dzieci, które zrealizowane zostały w ramach programu „Radosna Szkoła” – do grupy wybudowanych w latach 2011-2014 obiektów dochodzą place w Przytkowicach i Podolanach, Przy wsparciu środków unijnych wybudowane zostały także place fitness.

Od pierwszego września br. każdy uczeń I klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz”, który służył będzie do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody i edukacji społecznej.

Uruchomiony został też program rządowy „Pierwszy dzwonek” dla rodzin, w których jest czworo dzieci i więcej. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia. W ramach projektu „Pierwszy dzwonek” wnioski złożyło 27 rodzin.
Liczba uczniów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu - ogółem 101, w tym:
• szkoły podstawowe – 53
• gimnazja - 26
• szkoły ponadgimnazjalne - 22.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska uczestniczy także w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego programu w zestawy komputerowe wyposażone zostaną placówki oświatowe oraz rodziny, które zakwalifikują się do tego programu po zakończonej procedurze naboru wniosków.