Referent Ds. Księgowości

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko Referenta Ds. Księgowości (½ etatu)

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór

NA STANOWISKO

Referenta Ds. Księgowości

½ etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe : rachunkowość, finanse.

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych
 • udokumentowany  2 –letni staż pracy w księgowości
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. programu Płatnik, programu finansowo-księgowego)
 • nieposzlakowana opinia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ,
 • kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań i innych informacji z ksiąg rachunkowych,
 • wykorzystywanie programu księgowego, programu bankowego i programu Płatnik w zakresie wykonywania obowiązków,
 • współpraca z innymi stanowiskami pracy w MGOPS,
 • sporządzanie analiz, sprawozdań i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. księgowości,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • kserokopie dokumentów potwierdzających 2-letni staż pracy w księgowości.

5. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony ( pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2012r.)  w wymiarze ½ etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości” w terminie do 12.10 2012 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

 

W miesiącu wrześniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

p.o.Kierownika MGOPS
Dorota Pocztowska