Niewypały i niewybuchyZasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu


Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA”

KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

ZASADY ZGŁOSZEŃ

1. Jednostki Policji lub terenowe organy administracji państwowej przyjmują zgłoszenia o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji i zakładów pracy.
2. Sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny.
3. Zabezpieczają miejsce znalezienia.
4. Powiadamiają jednostkę wojskową podając:
a/ dokładne miejsce wykrycia;
b/ dwa adresy osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego;

Jeżeli zgłoszenie pochodzi z terenu powiatu wadowickiego należy powiadomić patrol rozminowania, który znajduje się na terenie 6 BDSz w Krakowie:
Telefon: (012) 455 45 47, 455 79 04

Wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizują niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp., /np. na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy itp./